2023-12-18

Kungörelse - Detaljplan för Sjöstaden (Lerdal 4:88)

Underrättelse om granskningsutlåtande enligt 5 kap 24§ PBL.

Ett förslag till ny detaljplan för Sjöstaden (del av Lerdal 4:88) har varit utställt för en första granskning under tiden 20 december 2019 till 31 januari 2020 och en andra granskning under tiden 2 maj till 2 juni 2022. De yttranden som kommit in har, tillsammans med förslag till åtgärder, sammanställts i två separata granskningsutlåtanden.

Dessa utlåtande, tillsammans med övriga handlingar i ärendet, finns att ta del av på kulturhuset och i kommunhusets foajé. Planhandlingarna finns också på kommunens webbplats rattvik.se.

Förslaget till detaljplan för Sjöstaden planeras att behandlas vid kommunfullmäktige den 22 februari 2024 för beslut om antagande av detaljplanen.

Mer information

Mer information och planhandlingar hittar du på sidan "Detaljplaner på samråd eller granskning".