2024-05-03

Referat från kommunfullmäktige 2 maj 2024

Här följer ett referat från kommunfullmäktige 2 maj 2024.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2023 och beviljar nämnder, styrelse och enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige beviljar partistöd till de sex partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de beslutade riktlinjerna.

Detaljplanen för Prefab, Lerdal 19:41 med flera antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen syftar till att:

  • Möjliggöra verksamhetsändamål
  • Möjliggöra för en vändplan
  • Ge planstöd för befintlig bebyggelse

Kommunfullmäktige beslutar även att upphäva den tidigare vatten och avlopps (VA)- policyn och anta ny VA-policy. Policyn tydliggör hantering av vatten och avloppsfrågor.