2024-03-07

Referat från kommunstyrelsen 5 mars 2024

Här följer ett referat från kommunstyrelsens (KS) möte den 5 mars 2024.

Systematisk kvalitetsrapport barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Elevers resultat varierar årligen gällande meriter, enkäter och nationella prov. Utmaningarna inkluderar främst hög frånvaro från förskoleklass och pojkars låga kunskapsresultat. Nu pågår arbete med nya ledarskapsstrategier och inriktning på systematiskt kvalitetsarbete.

Detaljplan för Prefab, Lerdal 19:41 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Prefab, Lerdal 19:41 m.fl.

Detaljplanen möjliggör verksamhetsändamål och reglerar hur mark och vatten får användas i området samt möjliggör en vändplan. Under granskningstiden inkom fem yttranden, varav tre invändningar. Därefter har justeringar gjorts och planhandlingarna anses nu vara klara.

Kommunfullmäktige beslutar om detta den 2 maj 2024.

VA-policy

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Vatten- och avloppspolicyn samt avskaffa den tidigare policyn.

Kommunfullmäktige beslutar om detta den 2 maj 2024.