2024-03-04

Kungörelse - Detaljplan för Sjöstaden (Lerdal 4:88)

Underrättelse om antagande enligt 5 kap 29 § PBL. Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för Sjöstaden (Lerdal 4:88) vid sitt sammanträde 2024-02-22.

Protokolljusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2024-02-28. Under förutsättning att inget överklagande inkommer senast 2024-03-20 får beslutet om antagande laga kraft 2024-03-21.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på rattvik.se/planer Länk till annan webbplats.. Där kan man även läsa hur man överklagar beslutet.

/Mark- och planenheten