2024-02-26

Referat från kommunfullmäktige 22 februari 2024

Här följer ett referat från kommunfullmäktige (KF) sammanträde den 22 februari 2024.

Nya motioner

Socialdemokraternas ledamot Daniel Wenngren (S) har lämnat in fem motioner som togs emot av kommunfullmäktige och remitterades till kommunstyrelsen. Motionerna som lämnades in var:

 • motion om att bygga ut Nyhedsskolan
 • uppdateringar av idrottshallar/anläggningar
 • marknadsföra och möjliggöra föreningarnas hus
 • översyn av studieförbundens kommunala stöd
 • avskaffande av minutstyrning och införande av tillitsbaserad styrning i hemtjänsten

Exploateringsavtal för Dp Sjöstaden (del av Lerdal 4:88)

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köp och exploateringsavtalet för tillfälligt boende med den ekonomiska föreningen Båthamnsvägen Lerdal 4:88.

Det huvudsakliga innehållet i köp- och exploateringsavtalet är att alla kostnader som uppkommer i samband med exploatering av planområdet betalas av exploatören. Detta inkluderar

 • utredningar
 • anläggning av promenadstråk
 • markprojekteringsarbete
 • nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar
 • övrig infrastruktur som krävs för utveckling av planområdet

I avtalet säkerställs även att strandpromenaden finns färdig att ta i bruk innan slutbesked för tillfälligt boende får ges.

Enligt avtalet åtar sig kommunen att bekosta en förbättring av Båthamnsvägen med asfalt på hela sträckan fram till planområdet. I övrigt bedöms inte kommunen ha några kostnader eller intäkter till följd av beslutet.

Nytt borgenstak 2024

Kommunfullmäktige beslutar att Rättviks kommun ingår borgen på följande sätt:

 • Rättviks Fastigheter AB: 700,5 miljoner kr (mnkr)
 • Rättviks Vatten och Avfall AB: 395,0 mnkr
 • Rättviks Vårdlokaler AB: 90,0 mnkr

Kretsloppsplan för Rättviks kommun

Kommunfullmäktige beslutar att anta en kretsloppsplan för Rättviks kommun som gäller mellan 2023–2030.

Kretsloppsplanens syfte är att bidra till:

 • en hållbar avfallshantering och resursanvändning
 • minska mängden avfall
 • utveckla en hållbar konsumtion av varor och tjänster

Kretsloppsplanen vänder sig främst till kommunens hushåll och kommunala verksamheter, men även till andra aktörer som har någon form av rådighet att verka i detta sammanhang. I kommunen berörs samtliga verksamheter då avfall uppkommer i alla verksamheter.

Rättviks Kretsloppsplan har två delar

 • ett dokument som samlar kretsloppsplanens övergripande mål
 • en åtgärdsplan som listar åtgärder och ansvarsfördelning för genomförande

När målen antagits av kommunfullmäktige följer ett arbete med att sammanställa och formulera en åtgärdsplan för genomförande av Kretsloppsplanens mål. Detta arbete väntas pågå under våren 2024.

Övriga motioner

Motionen om kostnadsfria mensskydd för ungdomar anses behandlad då det redan finns på alla grundskolor i Rättviks kommun sedan flera år tillbaka.

Motionen om fontänhusverksamhet, förändringar av tjänsteskrivelser och HBTQI-certifiering avslogs av kommunfullmäktige.