2024-02-12

Referat från kommunstyrelsen 6 februari 2024

Här följer ett referat från kommunstyrelsens (KS) möte den 6 februari 2024.

Ansökan om bidrag från Folkmusikens hus för genomförande av Stämmoveckan 2024

Folkmusikens hus har ansökt om bidrag för att genomföra Stämmoveckan 2024. Årets tema är sång, visa och berättande med fokus på rättvikaren, vissångaren och grafikern Sid Jansson.

Kommunstyrelsen beviljar Folkmusikens hus 100 000 kronor för Stämmoveckan under förutsättning att Leksands kommun fattar ett likalydande beslut.

Nytt borgenstak 2024

Kommunstyrelsen föreslog till kommunfullmäktige att Rättviks kommun ingår borgen på följande sätt:

  • Rättviks Fastigheter AB: 700,5 miljoner kronor (mnkr)
  • Rättviks Vatten och Avfall AB: 395,0 mnkr
  • Rättviks Vårdlokaler AB: 90,0 mnkr

Revidering av delegationsordningen – Kommunstyrelsens reserv

Kommunstyrelsen beslutade enligt allmänna utskottets förslag och har nu i delegationsordningen förtydligat vilka utskott som har rätt att använda sig av kommunstyrelsen reserv.

Allmänna utskottet och samhällsutvecklingsutskottet har nu rätt att använda sig av reserven för finansiering av aktiviteter utanför budgetramarna.

Motion om HBTQI-certifiering

Ylva Alm (V) lämnade den 3 februari 2021 in en motion där hon yrkade på:

  • att Rättviks kommun, i samråd med verksamheterna själva, väljer ut en eller två kommunala verksamheter som får genomgå HBTQI-certifiering.
  • att detta därefter utvärderas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. HR-avdelningen är HBTQI-diplomerade och ansvarar för att utbilda organisationens chefer inom området. De har också tagit fram APT-kit som chefer kan använda för utbildning av sina medarbetare.