2023-12-08

Referat från kommunfullmäktige 7 december 2023

Här följer ett referat från kommunfullmäktige (KF) möte den 7 december 2023.

Beslut om köp av fastighets genom bolagsförvärv

Kommunfullmäktige beslutade förvärva fastigheten Sjukhemmet 1 i Rättviks kommun genom köp av aktierna i bolaget OH Rättvik Sjukhemmet AB (556678-2453).

Det överenskommet underliggande fastighetsvärdet uppgår maximalt till 103 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna i OH Rättvik Sjukhemmet AB (556678-2453) grundar sig på detta belopp med bokföringsmässiga justeringar och avdrag.

Förvärvet finansieras genom ökad nyupplåning i det förvärvade bolaget till cirka 80 procent av överenskommet underliggande fastighetsvärde. Cirka 20 procent av överenskommet underliggande fastighetsvärde finansieras med en minskning av kommunens egna likvida medel.

Vatten och Avfalls-taxa

Kommunfullmäktige beslutade att:

  • Avfallstaxan höjs med 10 procent
  • VA-brukningsavgifterna höjs med 25 procent
  • VA-anläggningsavgifter höjs med 5 procent
  • Höjningarna av VA-avgifterna gäller från 1 januari 2024

Motion om att starta upp generationsträdgårdar

Barn och utbildningsförvaltningen har utrett en motion om att Rättviks kommun ska starta generationsträdgårdar genom anslag för trädgårdsodling i anslutning till Rättviks skolor med hjälp av skoljordbruket.

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsen förslag att avslå motionen.

Borgenstak och borgensavgift för kommunala bolag

Beslutet för respektive bolag föreslås bli att Rättvik kommun ingår borgen från och med den 1 januari 2024 enligt följande:

  • Kommunfullmäktige beslutar, om att såsom för egen skuld ingå borgen för Rättviks Fastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 700,5 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  • Kommunfullmäktige beslutar, om att såsom för egen skuld ingå borgen för Rättviks Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 395,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  • Det totala borgenstaket för de kommunala bolagen blir därmed 1 095,5 miljoner kronor från och med den 1 januari 2024. Borgensavgiften för beviljat borgenstak för 2024 är 0,4%.

Bygglovstaxa 2024

Kommunfullmäktige beslutade om revidering av bygglovstaxan. Under punkt 5.9, införs möjligheten till en avgift för intermistiskt (tillfälligt) slutbesked där avsevärt arbete återstår.

Investeringsbudget 2024–2026

Kommunfullmäktige beslutade om följande investeringsbudget för åren 2024–2026.

Investeringsbudget (tusen kronor)


År 2024

År 2025

År 2026

Immateriella anläggningstillgångar

2 000

1 500

1 500

Materiella anläggningstillgångar 

Verksamhetsfastigheter

250

250

250

Fastigheter för affärsverksamhet

11 050

9 550

600

Publika fastigheter

4 950

4 950

6 500

Maskiner och inventarier

2 750

2 350

6 450

Totalt

21 000

18 600

15 300

 

Den största delen av investeringsbudgeten de kommande tre åren avser byggandet av ridklubbens nya stall för totalt 15 miljoner kronor under 2024 och 2025 samt ett inköp av nytt räddningsfordon under 2026 för cirka 4,5 miljoner kronor.