2023-11-15

Referat från kommunstyrelsen 14 november 2023

Här följer ett referat från kommunstyrelsens (KS) möte den 14 november 2023.

Vatten och Avfalls-taxa

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige om:

  • Höjning av avfallstaxan med 10 procent.
  • VA-brukningsavgifterna höjs med 25 procent.
  • VA-anläggningsavgifter höjs med 5 procent.
  • Höjningarna av VA-avgifterna gäller från 1 januari 2024.

Kommunfullmäktige beslutar om detta den 7 december 2023.

Ansökan om arrangörsstöd för Boda Hembygdsförening

Boda Hembygdsförening beviljas arrangörsstöd på 125 000 kronor per år för kalenderåren 2024 och 2025.

Motion om att starta upp generationsträdgårdar

Barn och utbildningsförvaltningen har utrett en motion om att Rättviks kommun ska starta generationsträdgårdar genom anslag för trädgårdsodling i anslutning till Rättviks skolor med hjälp av skoljordbruket. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Lokal serviceplan

Kommunstyrelsen beslutade om lokal serviceplan för 2024–2026.

Planen ger en helhetsbild av tillgången till service på olika orter i Rättviks kommun.

Serviceplan är viktig för kommunens egna åtgärder, men också ett krav för att få statliga stöd och bidrag till lokala servicepunkter. En servicepunkt är en plats där olika tjänster finns tillgängliga, exempelvis en lanthandel.

Markupplåtelseavtal till återvinningsstationer

Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för återvinningsstationerna som finns i kommunen. Rättvik Vatten och Avfall AB (RVAB) har i uppdrag att genom Dala Vatten och Avfall AB ansvara för Rättviks kommuns hantering av förpackningar från hushåll.

I och med detta övertagande behöver nya markavtal skrivas där Rättviks kommun blir avtalspart och upplåter mark för återvinningsstationer till RVAB.

Sponsoravtal IFK Rättvik Bandy 2023/2024

Kommunstyrelsen beslutade om sponsoravtal med IFK Rättviks Bandy. Rättviks kommun medverkar som Diamantpartner under säsongen 2023/2024. Kostnaden är 120 000 kronor.

Avtalet följer antagna riktlinjer om hur kommunen ska agera när den ingår ett sponsoravtal.

Uppsiktsplikt av de kommunala bolagen

Uppsiktsplikt genomförs en gång per år. Vid dagens sammanträde informerade respektive vd från koncernbolagen och intressebolagen. Informationen avsåg bland annat:

  • Hur väl verksamheten har överensstämt med det kommunala ändamålet.
  • Ekonomiskt resultat.
  • Måluppfyllelse

Inköp av aktier i Rättviks skoljordbruk AB

Kommunen genomför en översyn gällande Rättviks kommuns bolagsstruktur. Detta innebär bland annat förslag att flytta aktier från Rättviks skoljordbruk till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om detta den 7 december 2023.