2023-10-18

Referat från kommunstyrelsen 17 oktober 2023

Här följer ett referat från kommunstyrelsens (KS) möte den 17 oktober 2023.

Tillsättning av kommundirektör

Katharina Mansfeld tillsätts som ny kommundirektör för Rättviks kommun. Katharina börjar den 18 januari 2024.

Riktlinje ”instruktion för kommundirektören”

Kommunstyrelsen beslutade om riktlinjen ”Instruktion för kommundirektören”.

I riktlinjen beskrivs följande:

  • Kommundirektören ska ha den ledande ställningen bland de anställda.
  • Vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen.
  • Hur kommundirektören ska leda förvaltningen under styrelsen.
  • Inriktningen på kommundirektörens övriga uppgifter.

Kommunens ekonomi

Kommunens ekonomi behandlades på kommunstyrelsens möte.

  • Kommunalskatten förslås bli 21.81 kronor för 2024.
  • Delårsrapport redovisar resultat på 24.4 miljoner kronor per 31 augusti 2023.
  • Enligt resultatbudgeten för 2024 förutses kommunen omsätta cirka 832.5 miljoner kronor.
  • Förvaltningsramar 2024–2026 anger fördelning av föreslagen budget.

Beslut om ovanstående fattas i kommunfullmäktige den 9 november 2023.

Inköp av aktier i Rättviks vatten och avfall AB (RVAB) och Dala Vatten och Avfall (DVAAB)

Kommunen genomför en översyn gällande Rättvik kommun Kommunhus AB:s struktur som moderbolag. Detta innebär bland annat förslag om att genomföra förflyttningar av aktieinnehav från det kommunala bolaget till kommunen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag och köper in aktierna i RVAB och DVAAB till bokförda värden.

Beslut fattas på kommunfullmäktige den 9 november 2023.

Risk och sårbarhetsanalys

Kommunstyrelsen beslutade om risk- och sårbarhetsanalys. Den innehåller:

  • Risker, hot och samhällsstörningar som kan vara eller leda till en extraordinär händelse.
  • Åtgärder för att stärka kommunens förmåga att hantera fredstida kriser och att minska kommunens sårbarheter inför dessa risker. Detta stärker kommunens krishanteringsförmåga.

Analysen har gjorts genom att bedöma sannolikheten för en händelse, tillsammans med möjliga konsekvenser vid störningar i samhällets funktionalitet, skador på människors liv och hälsa, skador på egendom och miljö samt misstro mot grundläggande värden som demokrati och rättssäkerhet.

Motion nr 2 angående distanskontor

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om distanskontor i Furudal. Utredningen visar att det kan finnas fördelar ur ett arbetsmiljöperspektiv att ha ett distanskontor i Furudal för kommunanställda. Det finns även en lokal tillgänglig i kommunens ägo som skulle kunna användas. Enligt utredaren finns inte ett stort nog intresse för att inrätta ett distanskontor i Furudal.