2023-09-29

Referat från kommunfullmäktige 28 september 2023

Här följer ett referat från kommunfullmäktiges (KF) möte den 28 september 2023.

Inköp av aktier i Dalhalla Förvaltning AB och Rättvik Arena AB

Kommunen genomför en översyn gällande Rättvik kommun Kommunhus AB:s struktur som moderbolag. Detta innebär bland annat förslag om att flytta aktieinnehav från det kommunala bolaget till kommunen. Kommunfullmäktige beslutade att köpa in aktierna i Dalhalla Förvaltning AB och Rättvik Arena AB till bokförda värden.

Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd

Kommunfullmäktige beslutade om policy för informationssäkerhet och dataskydd. Detta är en del i det förebyggande och långsiktiga arbetet med att skydda kommunen mot förlust och förändring av information, samt att de personer som har behörighet får den information som behövs.

Kulturmiljöpolicy

Kommunfullmäktige beslutade om kulturmiljöpolicy. Kulturmiljöpolicyn är en del av ett större arbete och tydliggör kommunens intentioner i hantering av värdefulla kulturmiljöer. Kulturmiljöpolicyn ger även politiskt formulerade ställningstagande och ramar till arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram.

Riktlinje cyklar Dalarnas hjälpmedelsnämnd

Kommunfullmäktige beslutade om att anta hjälpmedelsnämndens riktlinje om cyklar.

Hjälpmedel förskrivs till patient av legitimerad personal inom ramen för kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinjerna innefattar bland annat kostnadsriktlinjer gällande egenavgift för patient som förskrivs en cykel inom ramen för hälso- och sjukvård. Riktlinjerna innebär även en likvärdig egenavgift för patient som förskrivs en cykel, oberoende av ålder, funktionsvariation, behov och cykelmodell.

Motion om att bevara och exponera unika trädristningar

Motionen innehöll två yrkanden:

  1. Det första yrkandet var att kommunen skulle samla in och bevara trädristningar.
  2. Det andra yrkandet var att ett urval av dessa trädristningar skulle exponeras i offentliga lokaler tillsammans med information om deras historia.

Det första yrkandet avslog kommunfullmäktige då trädristningar i juridisk mening är fornlämningar som inte får tas om hand utan tillstånd från Länsstyrelsen. Trädristningar ska lämnas orörda på sin plats.

Det andra yrkandet ansåg kommunfullmäktige behandlat då arbete med exponering av trädristningar redan pågår genom ett arbete där kulturenheten samarbetar med Ore och Boda hembygdsföreningar. Kulturenheten planerar att ha en utställning i naturmuseets montrar. Kulturenheten undersöker även möjligheten att placera några trädristningar i kommunhuset samt på Ore bibliotek.