2023-09-12

Referat från kommunstyrelsen 12 september 2023

Här följer ett referat från kommunstyrelsens (KS) möte den 12 september 2023.

Entreprenör för drift av Slalombacken

Driften av slalombacken är sedan flera år utlagd på entreprenad vilket innebär att kommunen inte driver den i egen regi. Den entreprenör som senaste åren har drivit slalombacken har beslutat att inte fortsätta. Kommunstyrelsen beslutade därav att ge i uppdrag åt förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen att utreda möjligheterna och ta fram förslag till avtal med lämplig entreprenör. Ordförande får sedan i uppdrag att teckna det eventuella avtalet.

Inköp av aktier i Dalhalla Förvaltning AB och Rättvik Arena AB

Kommunen genomför en översyn gällande Rättviks kommun Kommunhus AB:s struktur som moderbolag. Detta innebär bland annat förslag om att genomföra förflyttningar av aktieinnehav från det kommunala bolaget till kommunen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag och köper in aktierna i rubriksnämnda bolag till bokförda värden. Beslut kommer att fattas på kommunfullmäktige den 28 september 2023.

Granskning av 2022 års bokslut och redovisning

Revisorer har lämnat synpunkter på kommunens årsredovisning och bokslut. Bland annat framförs synpunkter om att det saknas information om drift- och investerings­redovisningens uppbyggnad och internredovisnings­principer. Kommunstyrelsens anger i sitt yttrande att komplettering av detta kommer att påbörjas i nästa årsredovisning.

Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd

I september 2023 kommer policy för informationssäkerhet och dataskydd upp till beslut i kommunfullmäktige. Under kommunstyrelsens möte beslutades om riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd vilket ska ge vägledning i att tillämpa policyn. Detta är en del i det förebyggande och långsiktiga arbetet med att skydda kommunen mot förlust och förändring av information, samt att de personer som har behörighet får den information som behövs.

Kulturmiljöpolicy

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla föreslagen kulturmiljöpolicy. Kulturmiljöpolicyn är en del av ett större arbete och ska tydliggöra kommunens intentioner i hantering av värdefulla kulturmiljöer. Kulturmiljöpolicyn kommer även ge politiskt formulerade ställningstagande och ramar till arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram.