2023-06-14

Referat från kommunstyrelsen 13 juni 2023

Här följer ett referat från kommunstyrelsens (KS) möte den 13 juni 2023.

Nämndinitiativ

Kommunstyrelsens första beslutsärende var nämndinitiativet ”Bygg en ny förskola”. Detta besvarades av kommunstyrelsen och det innebär att initiativet överlämnas till förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen. Initiativet kan eventuellt användas vid framtida planering och dimensionering av byggnation av förskolor.

Avveckling av LSS-boende

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med socialutskottets förslag och går vidare med nedläggningen av LSS-boendet Utsikten i Boda. Socialförvaltningen hade fått uppdraget att anpassa antalet gruppbostäder så att det matchar nuvarande behov. Tjänstepersonen som skrev tjänsteskrivelsen hade följande motivering till förslaget om nedläggning av boendet: ”Förvaltningen har fler lägenheter inom bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS än vad det i dagsläget finns behov av, därmed behövs en optimering av nuvarande bestånd.”.

Lokal trafikföreskrift

Som en del av det förberedande arbetet inför Classic Car Week har kommunstyrelsen antagit en lokal trafikföreskrift. Förbudet gäller mellan 26 juli till 7 augusti mellan klockan 00–06. Förbudet omfattar inte resor till och från sin bostad, övernattande gäster eller trafik för yrkesutövande.

Interna priser

Kommunstyrelsen beslutade enligt allmänna utskottets förslag i samtliga ärenden berörande interna priser i kommunen. Detta innebär kostnadsökningar för kommunens kost-, städ- och bemanningsenhet. För intern posthantering och tryckeri genomförs inte någon höjning.

Riktlinjer, planer och policys

Kommunstyrelsen hade sju ärenden berörande riktlinjer, planer och policys. Detta innebär att dokumenthanteringsplaner för socialförvaltningen och kanslienheten har reviderats. Revideringar godkändes även för riktlinjer berörande biståndshandläggningen.

Kommunstyrelsen antog riktlinjer för flaggning och sponsring som utfall efter motioner från Ylva Alm (V) respektive Daniel Wenngren (S). Dessa innebär bland annat att kommunen flaggar på HBTQ-dagen, internationella kvinnodagen och på nationaldagarna för de nationella minoritetsgrupperna.

Policyn för informationssäkerhet och dataskydd skickas vidare till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policyn.

Medborgarförslag om ungdomspanel

Slutligen blev det sista medborgarförslaget, enligt tidigare hantering av medborgarförslag, färdigbehandlat. Beslutet från kommunstyrelsen är att anse förslaget besvarat då det redan finns ett forum för ungdomar i kommunen genom Rättviks kommuns ungdomsråd.