2023-06-12

Referat från kommunfullmäktige 8 juni 2023

Här följer ett referat från kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2023.

Årsredovisning 2022 och avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR)

Rättviks kommuns årsredovisning behandlades och av den framgick att kommunen gjort ett överskott på 76,8 miljoner kronor år 2022.

Kommunfullmäktige godkände kommunens årsredovisning för 2022 och beviljade ansvarsfrihet till samtliga kommunala organ och dess ledamöter.

I efterföljande ärende beslutade kommunfullmäktige att avsätta 30 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven. Där finns det nu 100 miljoner kronor. Reserven kan användas till utjämning av resultatet under år när kommunen går med minusresultat.

Skatteväxling

Kommunfullmäktige beslutade om en skatteväxling av mindre karaktär. Ett öre växlas från kommunalskatten till regionalskatten. Denna växling sker då ansvar för riksfärdtjänst förs över från kommunen till regionen.

VA-taxa 2023

Kommunfullmäktige beslutade om en höjning av brukningsavgiften för 2023 års VA-taxa. Brukningsavgiften för vatten och spillvatten höjs med sju procent från och med 1 juli 2023.

Höjningen beror bland annat på ökade materialkostnader, ett höjt ränteläge och ökade avskrivningskostnader. Dala Vatten och Avfall säkerställer och utvecklar en fungerande vardag samtidigt som de behöver förhålla sig till en omvärld med ökade priser.

Samverkansavtal berörande e-arkiv

I början av 2023 beslutade kommunstyrelsen att delta i det fortsatta arbetet med att utöka samverkan om ett gemensamt e-arkiv och en gemensam upphandling av e-arkivlösning. Detta beslutades om då Nora, Sandvikens, Hudiksvall, Nordanstigs, Bollnäs, Ljusdals och Ovanåkers kommuner önskade ingå i e-arkivsamverkan. Kommunfullmäktige beslutade att Rättviks kommun godkänner det avtal som tagits fram och med det godkänner att tidigare nämnda kommuner medverkar i e-arkivsamverkan.

Redovisningar

Slutligen behandlades tre redovisningsärenden. Det gällde

  • Ej verkställda beslut från socialförvaltningen
  • Redovisning av ej färdigbehandlade motioner
  • Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag

Kommunfullmäktige godkände samtliga redovisningar.