2023-04-12

Referat från kommunstyrelsen 11 april 2023

Här följer ett referat från kommunstyrelsens (KS) möte den 11 april 2023.

Årsredovisning för 2022

Våren innebär tider för årsredovisning för en kommun. Vid detta möte beslutade kommunstyrelsen att fastställa årsredovisning för 2022 samt att den ska överlämnas till fullmäktige samt revisionen. Årsredovisningen tas upp på fullmäktige den 8 juni 2023 då det beslutas om kommunstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

Prövning av de kommunala bolagen

Kommunstyrelsen har utfört en prövning av de kommunala bolagen inom ramen för uppsiktsplikten. Detta innebär att det görs en bedömning om kommunens bolag har bedrivit verksamhet som är förenligt med fastställda ändamål och inom ramen för kommunala befogenheter. KS bedömde att så är fallet.

Handlingsplaner för 2023 års Systematiska arbetsmiljöarbete

Kommunstyrelsen har även tagit del av resultatet av föregående årets SAM (Systematiska arbetsmiljöarbete) och beslutat om handlingsplaner för 2023 års SAM.

Nya riktlinjer

Kommunstyrelsen beslutade att anta nya riktlinjer.

  • Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete där det sedan 1 januari 2019 finns lagkrav på att detta dokument ska finnas. Rättviks kommun har nu tagit ställning till hur detta arbete ska bedrivas.
  • Riktlinjerna för mat och måltider som bland annat innebär att maten som serveras i kommunen i största möjliga utsträckning ska produceras lokalt eller i Sverige.

Kommunstyrelsen passade även på att ta bort dokumenten riktlinjer för webbpublicering och en massmediepolicy från år 2000 eftersom de inte längre är aktuella.

Revidering av dokument

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med bildningsutskottets förslag och därmed revideras dokumentet ”Regler för barnomsorg – förskola, pedagogisk omsorg, allmän förskola och fritidshem”. Denna revidering innebär att två dokument blir ett då taxa för barnomsorg kommer att inkluderas i detta dokument.

Genomlysning av verksamheten

Kommunstyrelsen bestämde sig för att ge socialförvaltningen uppdraget att genomföra en genomlysning av verksamheten.

Avsägelse och nyval

I socialutskottet har Sverigedemokraternas Lennart Nilsson avsagt sig sitt uppdrag som ledamot. KS valde Inge Östlund (SD) som ledamot. Då Inge Östlund (SD) var ersättare i socialutskottet väljs Maud Hemberg (SD) som ny ersättare i socialutskottet.

Nämndinitiativ för att se över möjligheterna att öppna resursskola

Joanna Stridh (C) inlämnade ett nämndinitiativ där Barn- och utbildningsförvaltningen får uppdraget att se över möjligheterna att öppna en resursskola i Rättvik. Kommunstyrelsen beviljade nämndinitiativet.