2021-06-22

Ungas hälsa i Rättvik

Gruppen Ungas hälsa informerar om vad som är på gång för att förbättra för våra unga i Rättvik.

En förvaltningsövergripande grupp från Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Samhällsutvecklingsförvaltningen har ungas hälsa i Rättvik i fokus. I styrgruppen ingår förvaltningscheferna för de tre förvaltningarna.

Arbetet påbörjades i september 2019 då det framkommit att mycket arbete var på gång kring ungas hälsa i de olika förvaltningarna, men samordning saknades. Uppdraget till gruppen blev att se över mål och samarbetsytor.

Målen för gruppens arbete

 • Vi prioriterar tidiga insatser för barn, unga och familjer och våra förvaltningar har väl utvecklad samverkan.
 • Vårt förebyggande arbete i kommunens verksamheter och bland vårt föreningsliv gör att barn och ungas psykiska hälsa är god.

Det här är på gång i Rättvik

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)

Gruppen förbereder för nästa års LUPP-enkät för ungdomar i åk 8 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. När enkäten är genomförd analyseras resultatet på kommunnivå av en rad olika grupper.

Sedan kommer grundskolorna bland annat att ha en temadag där eleverna får samtala om resultatet och sätta ord på sina tankar. I slutändan är tanken att det finns väl förankrade utvecklingsområden som kan genomföras för att förbättra för våra unga i Rättvik.

Viktigt på riktigt

”Jag tycker att vuxna borde ha lite bättre koll på hur vi mår psykiskt. Alla mår inte så bra som man tror, dom som mår sämst brukar ofta vara bäst på att gömma det” /Högstadieelev

Det finns planer på att genomföra projektet ”Viktigt på riktigt” som syftar till att lyfta ämnen som rör ungas hälsa och välbefinnande. I projektet skapas olika forum och aktiviteter för unga och vuxna/föräldrar för att belysa ämnen som kan vara svåra att bemöta. Ungdomar har varit med och tagit fram fem olika teman;

 • Känslor, normer och självkänsla
 • Stress och återhämtning
 • Relationer, sex och samtycket
 • Ensamhet, mobbning och gemenskap
 • Rörelse, mat och sömn

Ungdomsstödjare

Christoffer Knapp är sedan årsskiftet 2021 ungdomsstödjare i Rättviks kommun. Hans uppdrag är att möta ungdomar på deras arenor som till exempel skolan, fritidsgården och på offentliga platser. Ungdomsstödjaren har det viktiga uppdraget att skapa förtroende hos ungdomarna och därmed få en god lägesbild över hur det är att vara ung i Rättvik.

Lägesbilden ger politiker och andra nyttig information om vad ungdomarna önskar och vad som kan göras mer eller annorlunda. Ledordet för ungdomsstödjaren är samverkan. En bra samverkan mellan kommunens förvaltningar tillsammans med andra aktörer som möter unga är viktig för att kunna skapa en god lägesbild.

Ungdomsstödjaren har en viktig position i det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). Ungdomsstödjaren arbetar nära ungdomarna, följer upp och informerar om utmaningar till BRÅ. Detta för att kommunen, vid behov, kan agera tillsammans med relevanta aktörer eller personer.

Tidiga Samordnade Insatser (TSI)

Tidiga Samordnade Insatser (TSI) är ett nationellt utvecklingsarbete som Rättvik deltar i. Målet med TSI-arbetet är

 • ökad kunskap om varandras verksamheter
 • att utveckla samverkan
 • att uppnå samsyn kring barn och ungas behov och insatser
 • att samordna insatser.

Sedan två år pågår, inom ramen för TSI, ett utvecklingsarbete gällande samverkan mellan socialtjänst, skola och regionens verksamheter. Konsultationsteam 0–5 år och F–9 har varit i gång under några terminer och till hösten startas Konsultationsteam KAA (Kommuners aktivitetsansvar för ungdomar 16–20 år).

Barnkonventionen

Under hösten 2021 kartläggs kunskapsnivån av Barnkonventionen och under våren 2022 ska utbildningsinsatser av Barnkonventionen i Rättvik påbörjas. Fokus kommer i första hand att ligga på politiker, chefer och tjänstepersoner. Målet är att ge kommunens anställda och politiker en bra överblick och grundkunskaper nu när Barnkonventionen blivit lag.

Trevlig sommar!

/Gruppen Ungas hälsa