2021-06-09

Referat från kommunstyrelsen 8 juni 2021

Här följer ett kort referat från kommunstyrelsen 8 juni 2021.

Årets första större budgetuppföljning fram till 30 april 2021 visar att om prognosen håller gör Rättviks kommun ett överskott på 42,1 miljoner kronor vid årets slut. Alla förvaltningar förutspår att hålla sin budget förutom Stab- och serviceförvaltningen som aviserar ett överskott på 1,9 miljoner kronor. Finansförvaltningen beräknar en kraftig ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag under året vilket gör ett överskott på 25,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade om en handlingsplan gällande det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet för 2021.

Interna priser för städ och kost år 2022 beslutades av kommunstyrelsen.

Dalälvarnas Utvecklingsområdes (Leader) nuvarande programperiod gäller till och med 2023. Nu har ett erbjudande om förlängning av programperioden fram till 2025 kommit. Endast kommuner som beslutar om medfinansiering får möjlighet att ta del av de projektmedel fram till 2025. Kommunstyrelsen beslutade att göra en fortsatt medfinansiering fram till 2025 med totalt 514 400 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ett 15-årigt avtal om lägenhetsarrende för Sjövillan.

Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut om att ställa sig positiv till att ta fram underlag för att utöka den gemensamma vuxenutbildningsnämnden mellan Leksand och Rättvik med AME och Integration. Förslag till nytt avtal, reglemente, budget med mera ska tas fram. Ambitionen är att inriktningen kan genomföras 1 januari 2022.

Följande ärenden går vidare till Kommunfullmäktige 2 september:

  • Ombudgeteringar i budget 2021
  • Överlåtelse av aktier och finansiell omstrukturering
  • Reglemente Intern kontroll
  • Utökning av verksamhetsområde Söderås
  • Svar på motioner och medborgarförslag