Skolfrånvaro

Varje elev som är bosatt i Sverige har skolplikt samt rätt till utbildning enligt skollagen. Tidig upptäckt och tidiga insatser vid stor frånvaro är framgångsfaktorer för att få tillbaka elever i undervisning. I Rättviks kommun samverkar skola, socialtjänst och Region Dalarna kring barn och elever som kan behöva utökade insatser från flera verksamheter.

Skolplikt

Varje elev som är bosatt i Sverige har enligt skollagen skolplikt men också rätt till utbildning enligt skollagen. Skolplikten i Sverige börjar höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Frånvaro

När skolan uppmärksammat en elevs frånvaro är det viktigt att ta ställning till om det är giltig eller ogiltig frånvaro. Det är viktigt att läraren tidigt signalerar och informerar rektorn i de fall elevens frånvaro är hög så att en utredning snabbt kan komma igång.

Rektorns ansvar

Det är rektorn som ansvarar för att en utredning görs. Hur omfattande utredning som behövs är något som måste avgöras i det enskilda fallet. I vissa fall behövs elevhälsans medverkan i arbetet med att utreda orsaker till en elevs frånvaro.

Orsaken till elevens frånvaro

Utredningen syftar till att skolan skaffar sig ett tillräckligt underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro. En mer omfattande utredning kan också visa om elevens vantrivsel eller skolmotstånd till exempel bottnar i en för eleven otillfredsställande lärandemiljö eller om det finns ett behov av särskilt stöd.

Vilka åtgärder är aktuella?

Utifrån vad som framkommer i utredningen ska skolan sätta in åtgärder som kan stödja eleven till en högre närvaro. Det kan handla om kuratorssamtal, kontaktperson eller extra anpassningar i undervisningen.

Framgångsfaktorer

Det har visat sig att tidig upptäckt och tidiga insatser vid stor frånvaro är framgångsfaktorer för att få tillbaka elever i undervisning. Det är viktigt att skolan vidtar åtgärder som är konkreta för att eleven ska delta i utbildningen. Det är väsentligt att låta eleven komma till tals och ge sin syn på orsaken till frånvaron.

Samverkan

I Rättviks kommun samverkar skola, socialtjänst och Region Dalarna kring barn och elever som kan behöva utökade insatser från flera verksamheter. I Konsultationsteam F-9 lyfts ärenden och beslut tas för ett utökat arbete kring elevens problematiska frånvaro. Det kan vara att gemensamt ta fram en planering med åtgärder tillsammans med familjen.

Socialtjänsten kan stötta och hjälpa

Föräldrar kan behöva stöd och råd i hur de ska bemöta sitt barn som inte vill gå till skolan. Det kan vara frustrerande och jobbigt som förälder att inte förmå att få iväg sitt barn till skolan. Lösningarna kan se olika ut, alltifrån att få praktisk hjälp att faktiskt ta sig till skolan till motiverande samtal och andra bearbetande samtal.

Information

Elevhälsan

Socialtjänstens mottagningstelefon
0248-70 220