Skolfrånvaro

Socialtjänsten kan stötta och hjälpa familjer där ett barn har hög skolfrånvaro

Föräldrar kan behöva stöd och råd i hur de ska bemöta sitt barn som inte vill gå till skolan. Det kan vara frustrerande och jobbigt som förälder att inte förmå att få iväg sitt barn till skolan. Med stöd av hemterapeuter i hemmet kan föräldrar få stöd och hjälp i att hitta lösningar för att få iväg sitt barn till skolan. Barnet kan få eget samtalsstöd för att få hjälp att hitta egna lösningar på skolproblemet. Lösningarna kan se olika ut, alltifrån att få praktisk hjälp att faktiskt ta sig till skolan till motiverande samtal och andra bearbetande samtal.

Socialtjänsten samarbetar mycket med skolan kring de här frågorna. Då kan vi gemensamt göra en planering tillsammans med familjen som är för just det specifika skolproblemet.

Varje elev som är bosatt i Sverige har enligt skollagen skolplikt
men också rätt till utbildning. Skolplikten i Sverige börjar höstterminen
det kalenderår barnet fyller sju år.
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ansvarar för att barnet kommer till skolan.

När skolan uppmärksammat en elevs frånvaro (skolk) är det viktigt att ta ställning till om det är giltig eller ogiltig frånvaro. Det är viktigt att läraren tidigt signalerar och informerar rektorn i de fall elevens frånvaro är hög så att en utredning snabbt kan komma igång.

Det är rektorn som ansvarar för att en utredning görs. Hur omfattande
utredning som behövs är något som måste avgöras i det enskilda fallet.

Utredningen syftar till att skolan skaffar sig ett tillräckligt underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro. En mer omfattande utredning kan också visa om elevens vantrivsel eller skolmotstånd till exempel bottnar i en för eleven otillfredsställande lärandemiljö eller om det finns ett behov av särskilt stöd.

Rektorn behöver också bedöma om elevens ogiltiga frånvaro innebär att bestämmelser om disciplinära och andra särskilda åtgärder är aktuella.
I vissa fall behövs elevhälsans medverkan i arbetet med att utreda orsaker till en elevs frånvaro. Elevhälsans utredning kan omfatta såväl skolrelaterade som andra orsaker.

Det har visat sig att tidig upptäckt och tidiga insatser vid stor ogiltig frånvaro är framgångsfaktorer för att få tillbaka elever i undervisning.
Det är viktigt att skolan vidtar åtgärder som är konkreta för att eleven ska delta i utbildningen. Det är väsentligt att låta eleven komma till tals och ge sin syn på orsaken till frånvaron. 

Källa: Skolverket Länk till annan webbplats.

Information

Elevhälsan

Socialtjänstens mottagningstelefon
0248-70 220