Dyslexi – Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexia.

Matthew Benoit/mostphotos.com

Varje skola i kommunen har ett elevteam, där elever i behov av särskilt stöd aktualiseras för utredning i samråd med elevhälsan.

Utredning i samråd med elevhälsan

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska hon eller han ges sådant stöd. Om rektor bedömer att genomförda åtgärder inte är tillräckliga beslutas att konsultera elevhälsan för vidare utredning.

Dyslexi är en typ av läs- och skrivsvårighet

Läs- och skrivsvårigheter kallas det när vi har svårt att läsa och eller skriva och förstå texter.

Läs- och skrivsvårigheter kan bland annat bero på syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet) och dyslexi.

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna avkoda skriftspråket. Störningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå automatisk avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i släkten och man kan anta att en genetisk disposition finns i botten. Utmärkande för dyslexi är att problemen ofta är bestående. Även om man kan uppnå en godtagbar funktion i läsning, hänger problemen med stavning envist med.

Rättigheter vid dyslexi

I författningar som gäller skolan nämns varken dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Elever med dessa funktionshinder ryms inom begreppen ” elever med svårigheter i skolarbetet” och ”elever med behov av specialpedagogiska insatser”. Rektor har skyldighet att tillse att det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd. Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan. Forskning har visat att skolmisslyckande ökar risken för psykisk ohälsa.

Källa: Svenska dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet och Folkhälsoinstitutet (FHI).

Kontakt

Chef för elevhälsan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Specialpedagoger
Anette Ingels
0248-70 285

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik