Rättviks kommun

Likabehandling, trygghet, säkerhet

Två händer

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan och förskolan!

Bestämmelser i diskrimineringslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster förbjuder diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskola, skola och fritidshem.

Det innebär att diskriminering på grund av funktionsvariation, etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder är förbjuden inom all verksamhet som regleras av skollagen.

Alla skolor och förskolor är skyldiga att ta fram rutiner för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Skolor och förskolor ska även arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever.

Detta arbete sker löpande under året tillsammans med barn, elever och personal. Arbetet dokumenteras i en plan, en så kallad likabehandlingsplan.

De aktiva åtgärderna följs upp och utvärderas årligen tillsammans med verksamhetens rutiner för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling.

Här kan du ta del av Rättviks kommuns förskolors och skolors likabehandlingsplaner.

Likabehandlingsplaner

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
0248-70 266
barn.utbildning@rattvik.se

Förvaltningschef
Lars Kratz
0248-70 205

Utredare
Kristin Solvik
0248-70 257

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik