Kränkningar, trakasserier och diskriminering

Utesluten ur kamratskapen.

mostphotos.com/Personerna på fotot har inget med innehållet i texten att göra.

Inom Rättviks kommun finns rutiner för hur alla verksamheter inom barnomsorg, grundskola och gymnasiet ska arbeta med att anmäla, utreda och vida åtgärder mot kränkningar, trakasserier och diskriminering. Rutinerna är framtagna mot bakgrund av att de krav som ställs i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567).

Anmälningsplikt vid kännedom

En förskollärare, lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i skolan är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.

Som vårdnadshavare har du också möjlighet att göra en anmälan till rektor. Ta kontakt med personalen på skolan eller förskolan som tar emot din anmälan.

Skyndsamhetskrav att utreda och åtgärda

På rektor vilar ett skyndsamhetskrav att utreda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna. Rektor kan delegera genomförandet av utredningen till lämplig personal.

Vårdnadshavare till de barn och elever som ingår i utredningen ska informeras omgående.

Åtgärder vid kränkningar och trakasserier

Om kräkningar har förekommit måste skolan vidta åtgärder för att förhindra kräkningar i framtiden. Åtgärder ska vidtas för berörda elever vid behov. Vårdnadshavare ska delta i framtagandet av åtgärder när åtgärderna gäller enskilda elever.

För att försäkra sig om att åtgärderna ger resultat ska de följas upp och utvärderas. Vårdnadshavare ska delta i uppföljning och utvärdering när åtgärderna gäller enskilda barn/elever. Vid behov ska nya åtgärder sättas in eller ärendet avslutas.

Åtgärder vid grövre brott

Om det för visar sig att kränkningen eller trakasserierna är av grövre art, till exempel misshandel, rasism eller andra hatbrott, ska kommunpolisen kontaktas för rådgivning. Om en polisanmälan görs ska även en orosanmälan göras till socialtjänsten. Om det gäller yngre elever ska endast en orosanmälan göras till socialtjänsten.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
0248-70 266
barn.utbildning@rattvik.se

Skolchef
Kristina Dhenstrand
0248-70205

Kvalitetsstrateg
Kerstin Israelsson
0248-70 363

Besöksadress
Vasagatan 6
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik