Rättviks kommun
Rättviks kommun

Har du ett samhällsviktigt jobb och behöver barnomsorg?

Om vi kommer att stänga förskola och fritids kommer vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten att erbjudas barnomsorg. Här kan du fylla i vårt formulär för att ansöka om plats för ditt barn.

Ditt barn har rätt till plats i förskola och fritids om

 • båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga arbeten, eller
 • du är ensamstående vårdnadshavare och har ett samhällsviktigt arbete.

Om ni vårdnadshavare är separerade och du har ett samhällsviktigt arbete kan ditt barn gå i förskola/fritids de dagar som barnet bor hos dig.

Nedan kan du läsa mer om vilka samhällssektorer som av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utpekats som samhällsviktiga.

Vilka funktioner är identifierade som samhällsviktiga?

Följande samhällsfunktioner innehåller en eller fler yrkesgrupper eller arbetsområden som har identifierats som samhällsviktiga:

1. Elförsörjning

Produktion och distribution av el, fjärrvärme, bränsle och drivmedel.

Exempelvis:

 • styrning och övervakning
 • drift och felavhjälpande underhåll
 • lager och depåer
 • drivmedelsförsäljning

2. Finansiella tjänster

Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, värdepappershandel

Exempelvis:

 • finansiell infrastruktur för betalningar
  värdepappersmarknad samt central motpartsclearing.
 • riksbanken system för stora betalningar.
 • banker, betaltjänstleverantörer och
  tredjepartsleverantörer.
 • elektroniska betalningar
  banker och kreditmarknadsbolag
  fondbolag och allmänna pensionsfonder
  aktie- och penningmarknad, valuta, derivat.
 • Sak-, liv-, pension-, kredit-, åter- och
  transportförsäkring, avseende skadereglering och
  utbetalningar.

3. Handel och industri

Detaljhandel, tillverkningsindustri, bygg- och entreprenadverksamhet.

Exempelvis:

 • konstruktion, tillverkning, montage som är nödvändig
  för annan samhällsviktig verksamhet
 • handel med varor vilka är direkt nödvändiga för annan
  samhällsviktig verksamhet

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg

Akutsjukhus, psykiatri, primärvård, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, socialtjänst, smittskydd för djur och människor, läkemedels- och materialförsörjning.

Exempelvis:

 • offentligt finansierad hälso- och sjukvård
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen
  (1993:387) om stöd och service till vissa
  funktionshindrade, lagen (1990:52) med särskilda
  bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870)
  om vård av missbrukare i vissa fall
 • tandvård
 • sjukvårdsupplysning (1177, giftinformationscentral
  och läkemedelsupplysning)
 • laboratorier (inkl. tillverkning av reagenser)
 • smittskydd (för djur och människor (zoonoser),
  epidemiologisk övervakning, smittspårning,
  samordning, information och utbildning)
 • läkemedelsförsörjning (tillverkning/beredning och
  inspektion, import, grossistlager, leverans, apotek,
  recepthantering, licensgivning, dosdispensering,
  biverkningsrapportering, batch release – frisläppning
  av läkemedel, leverantörer)
 • blod och blodkomponenter
 • sjukvårdsmateriel (tillverkning/import, leverans,
  beredning, godkännande och inspektion av
  medicinsktekniska produkter inklusive kontroll och
  grossistlager)
 • POSOM verksamhet
 • bårhus, begravningslokaler, krematorier

5. Information och kommunikation

Telefoni (mobil och fast), internet, radio, distribution av post, produktion och distribution av dagstidningar, TV, webbaserad information, sociala medier

Exempelvis:

 • transmissionsnät
 1. nät och tjänsteövervakning/-styrning,
  incidenthantering
 2. felanmälan och felavhjälpning
 3. skydd mot fysiska och logiska intrång
 4. förmedla lägesinformation
 5. utföra uppgraderingar
 • accessnät,
 1. nät- och tjänsteövervakning/-styrning
 2. upprätthållande av viss incidenthantering och
  felavhjälpning
 • DNS- och namnserver tjänster (styrning/övervakning)
 • felanmälan och felavhjälpning
 • GNSS, allmänt tillgänglig utrustning för tid och takt
 • styrning/övervakning
 • datacenter som innehåller grunddata, befolkningsdata
  eller övriga data väsentliga för annan samhällsviktig
  verksamhet
 • journalistisk- och redaktionell verksamhet avseende
  nyheter, granskande och samhällsinformation
  inkluderat tekniskt stöd och drift av intern
  infrastruktur
 • insamling, sortering och utdelning av brev och paket

6. Kommunalteknisk försörjning

Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, vattenreservoar, renhållning, väghållning.

Exempelvis:

 • drift och underhåll
 • styrning/övervakning
 • provtagning
 • insamling av avfall
 • akut underhåll/ felavhjälpning
 • snöröjning

7. Livsmedel

Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av livsmedel, tillverkning.

Exempelvis:

 • animalieproduktion, inklusive primärproduktion
  1. foderframställning
  2. avelsverksamhet
  3. insatsvaror, dricksvattenförsörjning
  4. krisledningsfunktioner, operativa
  ledningscentraler
  5. teknisk service
  6. avfallshantering
  7. destruktionskapacitet
 • växtodling, inklusive primärproduktion
  1. krisledningsfunktion
  2. teknisk service, avfallshantering, växtrådgivning
  och laboratorier
  3. diagnostik och analys av farliga ämnen och
  destruktionsanläggningar
 • slakterier, mejerier, kvarnar, bagerier m.m.
 • import av livsmedel, råvaror, ingredienser, insatsvaror
  etc.
 • framställning av rå- och insatsvaror
 • laborativ analysverksamhet
 • kontrollmyndigheter och offentlig livsmedelskontrollverksamhet
  i samband med slakt,
  styckningsverksamhet och gränskontroll samt
  kommunernas arbete med RASFF och
  utbrottshantering
 • storkök, som tillhandahåller mat till annan
  samhällsviktig verksamhet
 • grossistverksamhet, distributionscentraler för
  livsmedel
 • livsmedelshandel

8. Militärt försvar

Verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till
Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket.

9. Offentlig förvaltning och konsulär verksamhet

Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk verksamhet.

 • Regeringskansliet och myndigheterna under riksdagen
 • den verksamhet inklusive ledning och administrativt
  stöd som krävs för att kunna fortsätta bedriva sin
  samhällsviktiga verksamhet.
 • hos bevakningsansvariga myndigheter:
  1. intern styrning (kris- och krigsledningsorganisation),
  2. aktörsgemensam samverkan, kommunikation,
  operativ verksamhet och
  3. andra specifika uppgifter som tilldelats
  myndighet som är av betydelse för krisberedskap
  och krishantering
 • länsstyrelsernas förvaltning
  1. intern styrning (kris- och
  krigsledningsorganisation)
  2. aktörsgemensam samverkan, kommunikation
  3. uppgifter enligt förordningen (2017:870) om
  länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter,
  förordningen (2015:1052) om krisberedskap och
  bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid
  höjd beredskap samt förordningen (2015:1053)
  om totalförsvar och höjd beredskap.
 • kommunernas och regionernas förvaltning, den
  verksamhet, inklusive ledning och administrativt stöd,
  som krävs för att kommunen/regionen ska kunna
  fortsätta bedriva sin samhällsviktiga verksamhet
 • statlig ekonomihantering, löneutbetalningar och
  fakturahantering
 • skola och annan pedagogisk verksamhet

10. Skydd och säkerhet

Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverksamhet.

 • polis
 • åklagare
 • domstolar
 • kriminalvård
 • kustbevakning
 • offentliga försvarare, offentliga biträden och målsägarbiträden i mål med tvingande tidsfrister
 • alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och- eller hälso- och sjukvård
 • bevakningstjänster avseende skyddsvakter, väktare, ordningsvakter
 • kommunal räddningstjänst inklusive deltidsanställda
 • sjöräddning, flygräddning, och övrig statlig räddningstjänst.

11. Socialförsäkringar

Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.

administration och utbetalning av sjukförsäkring,
föräldraförsäkring, försörjningsstöd, lönegaranti,
studiemedel

12. Transporter

Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik.

 • statlig och kommunal infrastruktur
 • trafikledning, sjötrafikinformationstjänst, lotsning,
  isbrytning, underhåll, farledsservice
 • kollektivtrafikens fordon, förare, uppställning/
  uppläggningsplats, trafikledning etc.
 • särskilda persontransporter, färdtjänst, riksfärdtjänst,
  sjukresor och skolskjuts

13. Stödfunktioner till ovanstående samhällsviktiga verksamheter

Relevanta stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet är
särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på en
acceptabel nivå.

Exempelvis:

 • ledningsfunktioner,
 • IT-support,
 • kommunikation,
 • fastighets och lokalservice,
 • lokalvård,
 • varuförsörjning av kritiska varor och materiel,
 • måltidstjänster,
 • tvätt av skyddskläder,
 • säkerhetsfunktioner,
 • tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Kontrollera med din arbetsgivare om du är osäker på om din funktion omfattas. Intyg kan komma att begäras in.

Vid behov kan kommunen även komma att göra prioriteringar mellan dessa samhällssektorer.

Ansök om plats för ditt barn

Barnets uppgifter
Här fyller du i barnets uppgifter. Om du har flera barn, på förskola eller fritids, ska du skicka in ett formulär per barn.Välj om barnet går i förskola, fritids eller pedagogisk omsorg.

Vårdnadshavare 1
Uppgifterna du lämnar här använder vi för att kunna återkoppla till dig om din ansökan.
Om du behöver komplettera din ansökan kan du göra det här.
Vårdnadshavare 2
Här fyller du i den samhällsviktiga funktion som den andra vårdnadshavaren har. Om du som fyller i formuläret är ensamstående kan du hoppa över detta steg och skicka in formuläret. För de vårdnadshavare som har delad plats skickar den andra vårdnadshavaren in ett eget formulär.


Om du behöver komplettera din ansökan kan du göra det här.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Rättviks kommun behandlar dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information finns på sidan "Behandling av personuppgifter i Rättviks kommun".

Mer information

MSB:s sida "Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information för både vårdnadshavare och verksamhetsutövare.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
0248-70 266
barn.utbildning@rattvik.se