Inackorderingstillägg

Fågelholkar

Bor och studerar du på annan ort än Rättvik kan du ansöka om inackorderingstillägg. Det är ett bidrag som ersätter en del av dina kostnader.

Om du går på en kommunal eller landstingsdriven skola ansöker du om inackorderingstillägg i din hemkommun. Du kan få inackorderingstillägg av Rättviks kommun om du:

 1. är folkbokförd i Rättviks kommun
 2. är antagen i en kommunal gymnasieskola eller gymnasieskola som drivs av en region
 3. studerar på heltid
 4. är förstahandsmottagen till ett nationellt program
 5. är under 20 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år)
 6. avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan uppgår till minst 40 km
 7. har ett hyreskontrakt på din studiebostad

Du får inte inackorderingstillägg om du

 1. studerar på ett introduktionsprogram
 2. samtidigt beviljats busskort av kommunen
 3. studerar i utlandet
 4. är andrahandsmottagen

Beloppsnivå 2024

För inackordering inom Dalarnas län: 1 910 kr/mån.
För inackordering utanför Dalarnas län 2 270 kr/mån.

Läser du vid “friskola” ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändrade förhållanden under studietiden

Om du har fått inackorderingstillägg får du inte samtidigt erhålla ett busskort av kommunen. Om så sker kommer du att bli återbetalningsskyldig. Du ansvarar för att meddela din skola och hemkommun förändringar såsom:

 1. byte av inackorderingsadress eller att du flyttar hem
 2. skriver dig i annan kommun
 3. avbryter studierna eller minskar omfattningen till deltid
 4. längre tids sjukdom
 5. militärtjänst
 6. får busskort från din skola

Ansökan och utbetalning

Inackorderingstillägg ska sökas på nytt inför varje nytt läsår. Du har möjlighet att ansöka om inackorderingstillägg hela läsåret (från september till maj månad). Inackorderingstillägget utbetalas månadsvis i efterskott och vanligen den sista bankdagen i månaden. Den första utbetalningen sker normalt i slutet av september. Utbetalningen sker via Swedbank till din vårdnadshavare så länge du är under 18 år, sedan får du själv bidraget. Du kontaktar själv Swedbank för att ange till vilket konto/bank du vill att ersättningen ska sättas in på.

Överklagan av beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt att överklaga. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda vilja överklaga. Är eleven myndig måste den som företräder eleven ha en fullmakt som visar att hon/han är behörig att företräda eleven. I överklagandet ska du ange skriftligt vilket beslut du vill ha ändrat, varför du vill att beslutet ska ändra samt vilken förändring du vill ha. Bifoga även en kopia av beslutet. Underteckna skrivelsen med namn och namnförtydligande, samt uppge postadress och telefonnummer. Om eleven har två vårdnadshavare ska båda underteckna skrivelsen. Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Falun, men skickas till

Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 RÄTTVIK

Ditt brev måste ha kommit in till Rättviks kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Offentlighet och sekretess

Barn- och utbildningsförvaltningen i Rättviks kommun är en myndighet. Det innebär att din överklagandeskrift och övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen.

Blanketter

Ansökan inackorderingstillägg i pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (du länkas vidare till Stiernhööksgymnasiets webbplats).

Du kan också rekvirera ansökningsblanketten från gymnasiet@rattvik.se.

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Under läsåret är gymnasiet öppet mellan 8.00-16.00
Under lov är gymnasiet öppet mellan 9.00-12.00
Röda dagar och helger är gymnasiet stängt.