Handlingsplan - Skapande skola

Handlingsplan för Skapande Skola i Rättviks kommun 2021-2024.

"Barns och ungas rätt att både förstå och uttrycka sig på många sätt är en ledstjärna för arbetet med bidraget. "(Kulturrådet)

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet" (Lgr 11).

Nuvarande kulturinsatser

Sedan 2005 har eleverna i grundskolan garanterats minst en professionell kulturupplevelse per termin i form av en teater-, musik, litteratur- och/eller dansföreställning.

Skolkulturgruppen/Insatsen är ett samarbete mellan grundskolan, Rättviks kulturhus och Folkmusikens hus. Förankringen till skolorna sker genom skolkulturombud från varje skola samt elevrepresentanterna. Skolkulturombuden och elevrepresentanterna ges möjlighet att ta del av utbuds- och inspirationsdagar som anordnas av ”Regionalt samverkansråd” - ett nätverk för barn och ungdomskultur i Dalarna.

Bidraget från Skapande Skola har gett oss möjlighet att komplettera kulturinsatser som redan finns och kunna ta ett värdefullt steg framåt, få möjlighet att erbjuda elever och personal spännande möten med professionella kulturutövare som kan visa på fler arbetssätt som en del i lärandet. De kulturella inslagen i skolverksamheten är ett viktigt verktyg för att skapa en skola för alla och ge eleverna en möjlighet att på olika sätt nå målen.

Organisationen kring Skapande skola i Rättviks kommun

Organisationen kring Skapande skola i Rättviks kommun består av en styrgrupp med representanter från Rättviksskolan, Rättviks kulturhus, Folkmusikens hus samt Musikskolan. Styrgruppens uppdrag är att presentera förslag på arrangemang och kulturutövare som är lämpade för våra barn och elever att få uppleva och arbeta tillsammans med.

Förslagen bearbetas och förankras i en referensgrupp/skolkulturgrupp som förutom styrgruppen består av pedagoger med varierande ämnesbakgrund. Varje skolenhet har ett skolkulturombud och elevrepresentanter.

Skolkulturombud

Uppdraget som skolkulturombud innebär bland annat att vara representant i referens- grupp/skolkulturgrupp, medverka på möten och inspirationsdagar/utbudsdagar, delge kunskap samt erfarenheter och förmedla information vidare till sin skola. Därutöver har skolkulturombudet en övergripande roll på skolan när det gäller att inventera lokala behov, ha kontakt med besökande kulturaktörer samt delge referensgrupp/skolkulturgrupp information.

Elevmedverkan

Elevrepresentanter deltar på utbudsdagarna som årligen arrangeras i Dalarna. Elevrepresentanterna förankrar sina förslag i respektive klasser. Skolkulturombudet för i sin tur elevernas förslag vidare till styrgruppen. Styrgruppen tar med förslagen i arbetet med kulturrådsansökan. Ansökan bereds årligen i december månad.

Elevrepresentanterna deltar i referensgruppen. Genom utvärderingar fångar Skapande skola upp och utvärderar elevernas perspektiv och synpunkter på föreställningarna. Dessa utvärderingar sker i nära anslutning till kulturevenemanget.

Rektors medverkan

Övergripande planering: Styrgruppens rektorsrepresentant ansvarar för att förankra och informera om Skapande skolas termins- och läsårsplanering. Detta sker vid “Team-träffar F-9" där samtliga skolenheters ledningspersoner finns representerade. En återkommande punkt på dagordningen är Skolkultur/Skapande skola. Det ger möjligheten att informera om kommande arrangemang som berör elever i olika årskurser. Återkoppling och utvärdering gällande genomförda arrangemang kommuniceras här.

Detaljplanering: Det lokala skolkulturombudet informerar berörd rektor inför varje kulturaktivitet.

Återkoppling: Berörd rektor får en sammanställning av arrangemangets utvärdering senast en månad efter avslutat arrangemang.

Utvärdering

Varje kulturarrangemang utvärderas. Utvärderingen sker digitalt och använder samma digitala verktyg och upplägg som grundskolan vanligtvis använder. Frågebatteriet är utarbetat av styrgruppen och förankrat i referensgruppen. Frågorna sänds ut av styrgruppen

Utvärderingarna sammanställs och delges referensgruppen/skolkulturgruppen och rektorerna för analys. Styrgruppen använder underlaget för vidare utveckling.

Planerade insatser

Vi startar nu upp temat DEMOKRATI som löper över tre år. Övergripande planerar vi att år ett ha temat ”Ordet och berättelsen”, år två ”Makten och ansvaret” och år tre ”Yttrandefriheten”. Samtliga årskurser arbetar med temat genom kulturella former och estetiska arbetssätt som faller väl in under respektive kursplan utifrån Lgr11.

I arbetet med att ta fram professionella kulturutövare och kulturpedagoger kommer vi bland annat att använda oss av ”Regionalt samverkansråd” - ett nätverk för barn och ungdomskultur i Dalarna som består av Folkmusikens hus, Musik i Dalarna, Scenkonst Dalarna, Länskonst Dalarna, Länsbibliotek Dalarna, Mentalvårdsmuseet, Dans i Dalarna, Film i Dalarna, Länsslöjdskonsulenterna, Dalateatern och Dalarnas museum.

Grundskolans struktur både geografiskt och organisatoriskt med bevarade byskolor medför att vi i Rättviks kommun har många små skolor med ett mindre antal klasser och elever. Storleken på skolorna varierar från 38 till 397 elever och avståndet till centrum från 5 km till 4 mil. Ofta behöver extra bussar beställas då kollektivtrafik inte finns att tillgå eller där busstider inte stämmer med skolverksamhetens tidsramar och behov. Detta gör att samordningen av insatser med professionella kulturutövare kompliceras samt att transportkostnaderna ökar. Totalkostnaden för varje insats ökar därmed.

Att stärka samverkan med kulturlivet

En positiv och stark samverkan mellan skola och kulturliv är av stor vikt. Samarbete med Kulturhuset (kulturenheten i kommunen, dess barn- o ungdomsbibliotekarie och kulturpedagog) samt med Folkmusikens hus och andra länsinstitutioner har en mycket viktig roll i detta samarbete. Via dessa

institutioner finns en värdefull kontaktyta och en bred kompetens rörande regionens och hela landets kulturinstitutioner och fria kulturliv.

För att stärka samverkan ytterligare finns en strävan att utveckla ett samarbete med lokala kulturarenor med professionell nivå och inställning, såsom vikingabyn, muséer, konsthallar och Dalhalla. Arbetet med att hitta fler lokala professionella kulturutövare samarbetspartner till skolans verksamhet under en längre period fortgår. Det är även av vikt att visa våra elever det rika kulturliv som finns i övriga landet.

Att stärka kulturens roll i skolan

Att stärka kulturens roll i skolan ser vi som ett viktigt och långsiktigt arbete. Mötet mellan skolans elever, personal och de besökande kulturaktörerna vid respektive kulturinsats bidrar till kommunikation och ökad förståelse för varandras uppdrag och arbetsområden.

Styrgruppen för Skapande Skola i Rättviks kommun genom

_____________________________

Jonas Hjalmarsson, musikledare