Kontroll av inkomstuppgifter

För att säkerställa att alla som har barn- och eller skolbarnsomsorg behandlas lika och betalar enligt den taxa som gäller, använder vi i Rättviks kommun avgiftskontroll/inkomstjämförelse.

Avgiftskontroll/inkomstjämförelse inom barn- och skolbarnomsorg.

Det är en rättvisefråga att alla hushåll betalar rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Rättviks kommun tillämpar maxtaxa enligt Skolverkets avgiftsnivåer. Du ska varken betala för mycket eller för lite i förhållande till din inkomst.

Rättviks kommun kommer att jämföra dina inlämnade inkomstuppgifter med din deklaration hos Skatteverket för år 2022. Barnomsorgsavgiften för 2022 är preliminär tills inkomstjämförelsen har gjorts. Den slutliga barnomsorgsavgiften kommer att beräknas på din taxerade årsinkomst från Skatteverkets uppgifter, baserat på din deklaration 2022. Kontrollen vi gör 2024 avser inkomståret 2022.

Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel avgift sker en justering. Är beloppet som ska justeras mindre än 1000 kronor kommer kommunen varken att kräva in avvikande belopp eller betala ut det.

Du får en extra faktura om du betalat för lite

Ett hushåll som betalat för låg avgift får en extra faktura på den återstående summan. Denna faktura ska betalas inom 60 dagar.

Du får tillbaka pengar om du har betalat för mycket

Hushåll som betalat för hög avgift får pengarna tillbaka. För att vi ska kunna betala tillbaka behöver du anmäla ditt kontonummer och fakturanummer. Detta genom att du får ett brev hemskickat från Rättviks kommun. Där fyller du i ditt kontonummer och fakturanummer och skickar uppgifterna till ekonomikontoret. Pengarna blir då insatta på ditt konto.

Frågor och svar

Varför genomförs inkomstjämförelsen?

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Efterkontrollen ska säkerställa att ingen betalar för mycket eller för lite i avgift.

Vad innebär inkomstjämförelse/avgiftskontroll?

Vi tittar på hur mycket barnomsorgsavgift du betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten delat med tolv.

Varför är det två års fördröjning på kontrollen?

Uppgifterna är inte tillgängliga tidigare hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter.

Hur beräknas avgiften?

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om er årsinkomst två år tillbaka i tiden. Sedan delar vi hushållets årsinkomst med tolv och får fram en beräknad månadsinkomst. Resultatet jämförs med den inkomstuppgift ni lämnat till kommunen. Om dessa belopp inte är lika, betyder det att hushållets avgift varit
för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp ni skulle ha betalat. Belopp mindre än 1 000 kronor för ett helt granskningsår kommer inte att faktureras eller återbetalas

Vad gör jag om Skatteverkets uppgifter är felaktiga?

Ta kontakt med Skatteverket.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har enligt reglerna ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Hur ska jag undvika att bli debiterad i efterhand i framtiden?

Det är viktigt att anmäla hushållets aktuella bruttoinkomst, det vill säga skattepliktig inkomst före skatt per månad. Inkomstuppgift lämnas via kommunens e-tjänst
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Något som är viktigt att tänka på innan man sätter 0 kronor i inkomst är, om du studerar, så kanske du kommer ha ett sommarbete eller få någon annan form av inkomst under året som då ska rapporteras in till oss.Tänk även på att räkna in eventuella övertidsinkomster med mera. Arbetsgivaren rapporterar in all skattepliktig inkomst till Skatteverket.

Studier

När du studerar med stöd av CSN, via Arbetsförmedlingen eller annan utbildning med godkänd studieplan har barnet rätt till en förskoleplats. Studielån räknas inte som beskattningsbar inkomst och är inte avgiftsgrundande i beräkning av barnomsorgsavgift. Du har eget ansvar att registrera rätt inkomst till kommunens e-tjänst Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har separerat, vem ska betala fakturan?

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Hur vet jag om jag ska betala eller få pengar tillbaka?

De allra flesta familjer har betalat rätt avgift och kommer därför inte att
beröras. Visar det sig att den anmälda inkomstuppgiften varit lägre än den
faktiska inkomsten betyder det att du betalat en för låg avgift. Då kommer du
att få en extra faktura på det resterade beloppet.

Har den anmälda inkomstuppgiften varit högre än den faktiska inkomsten
kommer du att få pengar tillbaka. Då får du ett brev hemskickat till dig där du
ska fylla i ditt kontonummer och fakturanummer och skicka uppgifterna till
ekonomikontoret och pengarna blir insatta på ditt konto.

Jag ska få pengar tillbaka, kan ni dra av det på nästa vanliga faktura?

Nej. Vi kan inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga avgiften för förskola och fritidshem.

Jag har frågor om inkomstjämförelsen och avgiftskontrollen, vart kan jag
vända mig?

Du är välkommen att mejla frågor till: inkomstjamforelse@rattvik.se.