Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Regler och riktlinjer för fritidshem

Här kan du läsa de riktlinjer och regler som gäller i Rättviks kommun för hur plats i skolbarnsomsorgen får nyttjas och för hur taxan tillämpas.

1. Verksamheter i Rättviks kommun

1.1 Fritidshem

Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Plats ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av fritids.

1.2 Barnomsorg vid obekväm arbetstid

Barnomsorg på annan tid än fritidshemmens ordinarie öppettider, kan på vissa enheter erbjudas vid behov. Ytterligare information finns under rubrik
10 - ”Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid”.

2. Information och platsansökan

Ansökan, byte och uppsägning av fritidshem, inkomstredovisning samt aktuellt schema görs genom kommunens e-tjänst.

 • Föräldrarnas arbetstid, studietid plus skälig res- eller gångtid samt tid för hämtning och lämning ska ligga till grund för barnens vistelsetider.
 • I samband med att barnet påbörjar sin placering ska vårdnadshavare lämna inkomstredovisning samt schema för barnets vistelsetid.Om inte inkomstredovisning lämnas debiteras högsta avgift/maxtaxa.
 • Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.

E-tjänst barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter

Postadress:

Rättviks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

795 80 Rättvik

E-post: barn.utbildning@rattvik.se

Telefon: 0248-70 266

3. Erbjudande av plats i fritidshem

Till fritidshemmen finns ingen kötid. Plats ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en plats.

4. Närvarotider

Ordinarie öppettider för fritidshemmen är vardagar mellan kl 06.30-18.30.

När ditt barn har börjat på fritids ska det registreras ett aktuellt schema på barnets närvarotider via appen Tieto Edu. Du som vårdnadshavare ska vid förändringar av barnets närvarotid ändra schemat, senast 3 dagar i förväg.

Grunden för vistelsetiden är den tiden som du behöver för:

 • arbete inklusive restid.
 • studier, inklusive restid. Vid studier/utbildning krävs intyg från CSN, Arbetsförmedlingen eller skola (t.ex. etableringsplan eller registreringsintyg).

Vid förälders semester/ledighet är barnet ledigt.

Information om Tieto Edu

Blanketter

5. Avgifter och inkomstredovisning

Taxa för fritidshem, barn från 6 år t.o.m. 13 år

Barn 1: 2 % av bruttoinkomsten - högst 1 007 kronor per månad

Barn 2: 1 % av bruttoinkomsten - högst 503 kronor per månad

Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten - högst 503 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift.

Barn 1 är det yngsta barnet.

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 50 340 kronor.

Fakturering sker 12 ggr/år.

För information om e-faktura och autogiro gå till Betalning av fakturor.

5.1 Bestämmelser för tillämpning av taxan

Avgiftspliktiga personer/platsinnehavare

Avgiftstaxan är den samma för ensamstående som för gifta föräldrar. Som gifta anses även sammanboende (sambo) oavsett biologiskt föräldraskap. Hushållets sammanlagda inkomst ligger till grund för beräkning av avgiften.

Delad faktura

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet växelvis bor hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg kan båda föräldrarna vara platsinnehavare. Faktura kan skickas till båda vårdnadshavarna (delad faktura). Ansökan görs på blankett som skickas till Rättviks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 795 80 Rättvik.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Den sammanlagda avgiften kan aldrig överstiga avgiften för en plats.

Erläggande av avgift

Ersättning betalas som fast månadsavgift i efterskott. Avgiften tas ut från första inskolningsdagen. Avgiften debiteras 12 månader per år.

Avgiftsgrundande inkomster

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.

Inkomst av tjänst:

 • Lön, arvoden mm jämte beskattningsbara naturaförmåner, te x bilförmån och bostadsförmån.
 • Pension (ej barnpension) och livränta.
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvodesersättning.
 • Sjukbidrag och sjukpenning.
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd.
 • Aktivitetsstöd.
 • Familjebidrag i form av familjepenning.
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning.

Inkomst av näringsverksamhet efter avdrag för egenavgifter:

 • Rörelse, jordbruksfastighet, hyresfastighet.

5.2 Inkomstredovisning

Vårdnadshavare ska lämna inkomstredovisning i samband med att barnet börjar sin placering och därefter minst en gång per år samt vid förändringar. Ändringen påverkar nästkommande månadsavgift. Debiteras familjen högsta avgift/maxtaxa behövs ingen ny årlig inkomstredovisning lämnas.

Om inkomsten är oregelbunden eller annars svår att förutse ska den beräknas av den uppgiftsskyldige för en viss period, dock längst fram till närmaste årsskifte. Är avgiften preliminärt satt, ska inkomsten styrkas i efterhand varvid en eventuell korrigering görs. Detta förfarande gäller även egna företagare.

Uppgifter som påverkar avgiften ska omgående anmälas till förvaltningen via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den ändrade avgiften gäller fr.o.m. månadsskiftet närmast efter det att inkomst eller familjeförhållanden ändrats.

En retroaktiv ändring som innebär en sänkning av avgiften, görs högst två månader bakåt i tiden.

Barn- och utbildningsförvaltningen begär förnyad inkomstuppgift en gång per år. Om ny uppgift inte skickas in till den tidpunkt som begärts debiteras högsta avgift/maxtaxa.

Inkomstredovisning görs via kommunens e-tjänst. I undantagsfall kan detta göras på blankett.

E-tjänst barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter

5.4 Utebliven betalning

Om betalning uteblir skickas inkassokrav. Inkassoavgift och ränta tillkommer på avgiften. Är barnomsorgsavgift och inkassoavgift fortsatt obetald går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. Om den som är betalningsskyldig trots inkassokravet ligger efter med betalningen i två månader kan avstängning från fortsatt placering ske. Innan ny placering sker ska skulden vara helt betald.

6. Tillfälligt behov av plats på fritidshemmet

För skolbarn inklusive sexåringar som inte är inskrivna i fritidshem men som har tillsynsbehov under ordinarie skoltid när skolan är stängd för skollov eller studiedagar debiteras 100 kronor per dag och barn. Extra tillsynsbehov får endast bokas 5 dagar/månad. Detta behov ska anmälas till respektive fritidshem 1 månad innan aktuellt behov finns.

7. Föräldraledig, arbetssökande, sjukskrivning, semester

7.1 Föräldraledig

Fritids erbjuds inte om vårdnadshavaren är föräldraledig. Undantag av regeln kan beslutas av rektor. Vid föräldraledighet ska platsen sägas upp.

7.2 Arbetssökande

Fritids erbjuds inte om vårdnadshavaren är arbetssökande. Undantag av regeln kan beslutas av rektor. Vid arbetslöshet ska platsen sägas upp.

7.3 Sjukskrivning

Fritids erbjuds inte om vårdnadshavaren är sjukskriven. Undantag av regeln kan beslutas av rektor.

7.3 Semester

Under vårdnadshavares semester/ledighet är barnet ledigt.             

8. Personalens fortbildning och semester

Under mellandagarna vid jul och nyår och under veckorna 28-31 stänger vissa fritidshem. Om ni behöver plats under dessa tider och ert fritidshem är stängt, erbjuds ni plats på ett annat fritidshem.

9. Uppsägning

9.1 Uppsägning av plats i fritidshem

Uppsägningstiden, för vilken avgift betalas, är 1 månad.

Uppsägning görs i appen Tieto Edu och registreras per automatik den dag uppsägningen görs.

Uppsägning ska inte göras vid byten eller övergångar.

9.3 Uppsägning av plats vid kortare period än tre månader

Om platsen på fritids sagts upp och återplacering önskas inom 3 månader från sista placeringsdag, räknas det som att placeringen fortgått hela tiden och avgift debiteras för dessa månader.

10. Riktlinjer för placering på obekväm arbetstid

10.1 Ansökan om plats

Ansökan om barnomsorg på obekväm tid görs på blankett som skickas till Rättviks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 795 80 Rättvik.

10.2 Begäran av arbetsintyg

Till ansökan ska arbetsintyg bifogas.

10.3 Närvarotid

Varaktigt behov minst 3 månader.
Nya schematider skall lämnas in senast 14 dagar i förväg.

10.5 Öppettider erbjuds enligt följande

Förskolan Dal-Jerk kl. 05.30-19.00

Förskolan Vindförberg kl. 06.00-18.30

Förskolan Äppelgården kl. 06.00-18.30

Förskolan Nallegården kl. 06.00-18.30

Förskola i Vikarbyn kl. 06.00-18.30

Fritidshemmet Ingels skola kl. 06.00-18.30

Förskolor och fritidshem kan, vid behov, samarbeta.

11. Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under vistelsetiden på fritids samt under ordinarie färdväg till och från verksamheten.

Olycksfallsförsäkring

12. Synpunkter på verksamheterna

Kontakt

För mer information om fritidshemmen kontakta respektive skola.

Postadress

Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

barn.utbildning@rattvik.se

Telefon: 0248-70 266