Digital strategi

Sveriges regering har 2019 beslutat att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Utifrån det har fem delmål arbetats fram som förklarar hur digitaliseringen ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Med hänsyn till ovan nämnda har denna digitala strategi för Rättviks kommun arbetats fram.

Syfte

Syftet med digitaliseringen är att samtliga verksamheter effektiviseras och produktiviteten ökar.

Digital strategi

Målet med digitaliseringen är att samtliga verksamheter effektiviseras och produktiviteten ökar. Med tillgängliga digitala verktyg ser vi till att ligga i framkant för att möta kommuninvånarnas behov och underlätta för bland annat kommunikation, ärendehantering, information och service.

Vi är en öppen och transparent kommun där tradition möter framtid och avståndet mellan kommun och medborgare är kort. Digitaliseringen är i sig inget mål utan ett verktyg för att nå målen i våra verksamheter. Säkerhet, risk och sårbarhet måste alltid beaktas. Vi använder ny teknik där det är möjligt och ger personlig service där det behövs. Detta främjar både delaktighet och demokrati. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en inkluderande och innovativ kommun där människor vill leva och arbeta.

Dokument

Rättviks kommuns digitala strategi finns som pdf i dokumentarkivet. Du hittar dokumentet i mappen "Strategier".