Rättviks kommun
Rättviks kommun

Eldningsförbud

Vad betyder egentligen eldningsförbud?

Aktsamhet ska alltid vidtas vid eldning oavsett om eldningsförbud råder eller ej. Den enskilde har också skyldighet att hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Vem föreskriver om eldningsförbud?

Grundprincipen är att respektive kommun föreskriver om regler för lokala eldningsförbud. Länsstyrelsen kan besluta om regionala eldningsförbud som gäller i delar av länet eller i hela länet.

Totalt eldningsförbud kan föreskrivas vid exempelvis:

  • Extremt hög brandrisk
  • Om långvarig torka råder
  • Omfattande bränder uppstår
  • Om länet och landets skogsbrandsresurser är ansträngda

Förbudet och de föreskrifter som länsstyrelsen beslutar om vid totalförbud gäller då oavsett vilka lokala föreskrifter som kommunerna tagit fram.

När föreskrivs det om eldningsförbud?

Rekommendationen är att eldningsförbud ska råda inom respektive kommun om: FWI-Index (Fire Weather Index) och HBV-index visar höga brandriskvärden (4, 5 eller 5E) aktuellt datum och kommande fem dygn. Väderprognosen ska även visa tydligt att en upptorkning pågår.

När kan dispens för eldningsförbud ges?

Exempel på aktiviteter som kan medges dispens är läger-/övningsverksamhet och naturvårdsbränning som utförs av aktörer med kunskap om brandsäkerhet i vegetation och riskhanteringsrutiner för eldning. Naturvårdsbränningar är en etablerad och viktig skötselåtgärd i naturskyddad skogsmark som av sin natur ofta är lämpliga att genomföra när det råder eldningsförbud.

Dispens från eldningsförbud medges vanligtvis av räddningstjänsten i den kommunen som omfattas av eldningsförbudet. Vid totalförbud kan undantag och verksamheter som beviljats dispens av räddningstjänsten enligt tidigare föreskrift komma att omfattas av det totala eldningsförbudet.