Rättviks kommun
Rättviks kommun

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn ska ge barnet trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning i anslutning till skoldagen.

Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda fritidsverksamhet för skolpliktiga barn upp till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Barn som tillhör LSS kan många gånger ha ett fortsatt behov av tillsyn eftersom de av flera olika skäl inte klarar sig själva när föräldrarna studerar eller arbetar. LSS ger därför barn över 12 år med funktionshinder rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Insatsen kan pågå fram till dess att den unge avslutat gymnasiesärskolan. Korttidstillsyn sker i regel under samma tider som för ordinarie fritidsverksamhet. Liksom för andra insatser enligt LSS gäller att rätt till korttidstillsyn föreligger om det finns ett behov och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Kontakt

​Enhetschef

0248-70 383

LSS-handläggare
0248-70 223

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik