Rättviks kommun
Rättviks kommun

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet beslutas med stöd av 9 § punkt 5 LSS och syftet med insatsen är att föräldrar eller makar som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar ska få en möjlighet att koppla av och kunna genomföra aktiviteter utanför hemmet. Insatsen kan också ges när den enskilde bor i familjehem. Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare ger den funktionsnedsatta omvårdnad och stöd. Insatsen utförs vanligtvis i den egna hemmet. De personer som beviljas insatsen är i huvudsak barn och unga.

Många anhöriga gör betydande insatser för närstående som har stora funktionsnedsättningar. Det handlar exempelvis om föräldrar till vuxna barn som bor hemma. Föräldrarna kan ha stora behov av att regelbundet bli avlösta för att kunna ägna sig åt andra saker eller helt enkelt för att koppla av. Insatsen är också viktig för föräldrar till minderåriga barn med funktionsnedsättning och kan handla om att de får tid och möjlighet att göra något utanför hemmet, exempelvis resa bort. Korttidsvistelse är en annan insats som kan användas för att ge föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar avlösning och utrymme för avkoppling.

Syskon till funktionsnedsatta personer har uppmärksammats alltmer på senare år och det är vanligt att de delvis kommer i skymundan och inte får sina egna behov tillgodosedda fullt ut. Genom avlösarservice kan de få tillfälle att umgås själva med föräldrarna och få deras uppmärksamhet och intresse.

Avlösarservice i hemmet kan fås under dagtid, kvällar, nätter och under helger och kan ges som en regelbunden insats men även vid akuta behov. Insatsen ska utformas utifrån den enskildes behov och med stor flexibilitet.

Kontakt

enhetschef
0248-70 383

LSS- och SoL-handläggare
0248-70 223

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik