Rättviks kommun
Rättviks kommun

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån LSS om du omfattas av lagens personkretsar. Lagen omfattar 10 olika stöd för att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Nio av dessa tillhandahålls av kommunen. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du kan få.

Rådgivning och annat personligt stöd är en insats som ges av Regionen.

Personlig assistans ges av den utförare som du väljer. Kommunen är ett valbart alternativ.

Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av omfattande funktionsnedsättning. En följeslagare hjälper dig att ta dig ut i samhället.

Kontaktperson är en medmänniska som kan följa dig på aktiviteter/fritidsaktiviteter för att bryta isolering eller bara gå och fika eller ta en promenad.

Avlösarservice i hemmet kan vara en insats om du vårdar en person med funktionsnedsättning och har behov av avlösning för att få tid till att genomföra aktiviteter som den funktionsnedsättning inte deltar i.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan ges i tre olika former, i stödfamilj, i korttidsboende eller som lägervistelse. Insatsen beviljas i antal dygn. Insatsen är förenat med en avgift förenat med kost.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år innebär ett förlängt "fritids" för barnet under pågående grund- och gymnasiestudier.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar är insats då barnet eller ungdomen trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i familjehemmet.

Bostad med särskild service för vuxna kan ges i form av gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad.

Daglig verksamhet kan du få om du tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS. Det är en sysselsättning för personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar sig.