Rättviks kommun
Rättviks kommun

Socialbidrag, försörjningsstöd

Försörjningsstöd (före detta ekonomiskt bistånd och socialbidrag) är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag, som betalas ut av kommunens socialtjänst.

Vad är försörjningsstöd?

Regeringen fastställer årligen en riksnorm, med belopp för skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift. I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarbesök och mediciner inom högkostnadsskyddet, samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Försörjningsstöd kan även utgå till andra behov som till exempel tandvård, glasögon med mera.

Vem kan få försörjningsstöd?

Den som bor/vistas i kommunen kan ansöka om försörjningsstöd. När du ansöker om försörjningsstöd görs en individuell prövning. Du har ett ansvar för ditt eget liv och är skyldig att själv göra allt du kan för att klara din försörjning. Är du arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande och ta anvisat arbete. Du ska också ansöka om andra bidrag Du är berättigad till till exempel; underhållsstöd, bostadsbidrag med mera. Kan du trots detta inte försörja dig kan du vara berättigad till försörjningsstöd. Ansökan görs varje månad.

Utredning om rätt till försörjningsstöd

För att socialtjänsten ska veta om du uppfyller kraven för att få försörjningsstöd görs en utredning. Utredningen kan inte göras mot din vilja.

För att kunna pröva din rätt till bistånd behövs uppgifter om samtliga ekonomiska förhållanden. Om du inte vill lämna uppgifter om din ekonomi försvåras utredningen vilket kan leda till att din ansökan inte kan beviljas.

Innan vi kan ta beslut om bistånd görs en beräkning av din ekonomi. I den tas samtliga inkomster med: lön, A-kassa, Alfa-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, utbildningsbidrag, studiestöd, pensioner, sjukersättning, aktivitetsersättning, barnbidrag, flerbarnstillägg, underhållsstöd, bostadsbidrag, arvoden, försäkringar, anhöriganställning, del av vårdnadsbidrag, skatteåterbäring, livräntor med mera.

Banktillgodohavanden och andra tillgångar kan även de påverka möjligheten till försörjningsstöd. Den senaste deklarationen ska uppvisas. Socialtjänsten har rätt att inhämta uppgifter från Försäkringskassan, Skatteverket samt A-kassan.

Rättviks kommuns norm för försörjningsstöd 2017

Ensamstående, 2 980 kronor
Gifta/sammanboende, 5 370 kronor

Hemmavarande barn och skolungdom
0 år, 1 860 kronor
1-2 år, 2 100 kronor
3 år, 1 850 kronor
4-6 år, 2 100 kronor
7-10 år, 2 690 kronor
11-14 år, 3 120 kronor
15-18 år, 3 540 kronor
19-20 år, 3 570 kronor

Till normen för försörjningsstöd ska läggas kostnader för gemensamma hushållskostnader (avser förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och
TV-licens) utifrån hushållets storlek.

Hushållets storlek och belopp per månad
1 person, 950 kronor
2 personer, 1 060 kronor
3 personer, 1 330 kronor
4 personer, 1 520 kronor
5 personer, 1 740 kronor
6 personer, 1 980 kronor
7 personer, 2 150 kronor
8+ personer, +170/person

Ungdomar som vill flytta hemifrån

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn tills de fyller 18 år eller så länge de går i skolan, längst till 21 år. Det innebär att barn/ungdomar i princip inte har rätt till försörjningsstöd eftersom de ska försörjas av föräldrarna.

Ungdomar har inte någon självklar rätt till eget boende, trots att föräldrarna inte längre är försörjningsskyldiga för dem. Det måste finnas särskilda skäl för att du ska kunna få bistånd för egen bostad och socialtjänsten gör därför en utredning om ditt behov är tillräckligt.

Sekretess

När du söker försörjningsstöd registreras du i kommunens socialregister och datasystem. Sekretess gäller för alla uppgifter om din person/familj. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Anmäl ändrade förhållanden

Alla förändringar ska meddelas till socialförvaltningen under den period då du får försörjningsstöd. Det gäller till exempel inkomst och familjeförhållanden.

Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter, kan du bli återbetalningsskyldig. Du riskerar även att polisanmälas om vi misstänker att du lämnat fel uppgifter eller undanhållit information, som har betydelse för vår bedömning av din rätt till ekonomiskt bistånd.

Kontakt

Socialtjänsten
0248-70 220
fax 0248-70 346
sociala@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik