Rättviks kommun

Avgifter

Hur beräknas avgiften?

Avgiften beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. Insatserna beviljas av kommunens biståndshandläggare. Av dem får du blanketten Inkomstförfrågan så att du kan fylla i dina uppgifter om inkomster och boendekostnader.

Blanketten skickar du till
Rättviks kommun, Socialförvaltningen, 795 80 Rättvik

När blanketten kommit till oss gör vi en avgiftsberäkning för att se om du kan betala hemtjänstavgiften. Beslutet skickas hem till dig.

Avgiften beräknas individuellt för varje person och du är skyldig att själv tala om för oss om det sker förändringar under året som kan påverka beräkningen av avgiften.

Om man önskar betala avgiften med autogiro, skriv ut blanketten här och skicka in till adressen ovan.

Hur görs inkomstberäkning för makar/sammanboende?

Inkomsterna läggs ihop och fördelas med hälften på vardera maken. Om bara en av makarna har någon hemtjänstinsats ska bådas gemensamma inkomster ändå räknas med.

För sambor beräknas inkomsterna var för sig. Det finns inte lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. Om båda makarna eller sambor har hjälp av hemtjänsten betalar de avgiften var för sig.

Maxtaxa inom vård och omsorg

I Socialtjänstlagen kapitel 8 § 3-9 finns bestämmelser för hur kommunen får ta ut avgift för hemtjänst. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2 044 kronor per kalendermånad i avgift för hemtjänst år 2018.

Avgifter som ingår i maxbeloppet 2 044 kronor

Hemtjänst, timtaxa 380 kronor/timme
Trygghetslarm, 220 kronor/kalendermånad
Korttidsplats omvårdnad 120 kronor/dygn
Dagverksamhet, 48 kronor/dag
Distribution per matlåda 18 kronor
Hemsjukvård, 150 kronor/besök (max 450 kronor/kalendermånad)

Avgifter som tillhör hemtjänsten och som tillkommer förutom maxbeloppet

Matlåda 56 kronor
Måltider i dagverksamhet 55 kronor
Mat vid korttidsboende 121 kronor/dygn
Resa dagverksamhet 30 kronor enkel resa
Installation av trygghetslarm 600 kronor
Förskrivning av hjälpmedel 150 kronor/styck

Korttidsboende

Har du bott 3 hela på månader på korttidsboende och du på grund av brist på plats i särskilt boende eller annat skäl måste bo kvar, övergår ditt boende till särskilt boende utan hyreskontrakt.

Avgiften per kalendermånad är år 2018

Hyra 2 100 kronor + mat 3 630 kronor + hjälpmedelsavgift 50 kronor + omvårdnad högst 2 044 kronor.

Särskilt boende

Avgift som ingår i maxbeloppet

 • Omvårdnad max 2 044 kronor per kalendermånad

Avgift som inte ingår i maxbeloppet

 • Matabonnemang 3 630 kronor per kalendermånad
 • Hyra, beroende på lägenhet och yta
 • Hjälpmedelsavgift 50 kronor per kalendermånad

Samtliga avgifter kan höjas eller förändras under året.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det belopp som den enskilde har rätt att behålla av sin inkomst för att täcka normala levnadskostnader inklusive boendekostnaden innan avgift för hemtjänst kan tas ut.

Minimibeloppet för ensamstående är 5 136 kronor/kalendermånad och för sammanlevande makar och partners 4 340 kronor/person och kalendermånad avseende år 2018.

Bor makar i skilda hushåll räknas minimibeloppet som för ensamstående. Minimibelopp avser de pengar vårdtagaren behöver för att klara utgifter för sitt personliga behov utöver avgifter och boendekostnad.

Minimibeloppet ska räcka till bland annat

 • Livsmedel
 • Dagstidningar
 • Telefon- och TV-avgift
 • Fritid och hygien
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Resor
 • Läkemedel och tandvård
 • Kläder och skor
 • Förbrukningsvaror
 • Möbler

Kostnaderna för de olika utgiftsposterna, se ovan, som minimibeloppet ska täcka har hämtats från Konsumentverket och baseras på riksnormen för försörjningsstöd 2018.

Höjning av förbehållsbeloppet

Biståndstagaren kan på grund av särskilda omständigheter ha behov av en höjning av förbehållsbeloppet. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Kostnaden bör uppgå till ett par hundra kronor per kalendermånad. Varaktig karaktär betyder att kostnaden är regelbundet återkommande under större delen av ett år.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Birgit Löf
0248-70 332

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik