Misstanke om barn som far illa

Att se till att barn och unga som har en svår social situation får vård och skydd är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter. Privatpersoner bör enligt socialtjänstlagen anmäla misstanke om barn som far illa.

Anställda inom skola, förskola, fritidsförvaltning, hälso- och sjukvård med flera är skyldiga att anmäla oro till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Privatpersoner har mer ett moraliskt ansvar att anmäla.

Akut hjälp

Vid situationer där våld eller våld och övergrepp förekommer ska du kalla på akut hjälp. Ring polisens larmnummer (112).

För övriga ärenden ringer du polisens nummer (114 14).

Barn- och ungdomsgruppen inom socialtjänsten

Socialtjänsten ska arbeta för att barn och unga växer upp under goda förhållanden. Att växa upp under goda förhållanden innebär bland annat att inte behöva växa upp med våld och övergrepp, att själv inte behöva bli utsatt för det och att inte på nära håll behöva bevittna andra som blir utsatta för våld eller våld och övergrepp.

Ett barn eller en ungdom som blir utsatt för våld eller övergrepp eller sett det i sin familj kan få hjälp. En socialsekreterare utreder behovet av hur en trygg och god uppväxt kan tillgodoses för barnet eller ungdomens.

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom blir utsatt för eller bevittnar våld och övergrepp ska du ringa till socialtjänstens reception och lämna en orosanmälan. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Hur hanterar socialtjänsten en orosanmälan?

När anmälan har kommit till socialtjänsten kontaktas familjen av en socialsekreterare. Uppgifterna i anmälan tas upp med familjen och utredning görs för att se om och hur socialtjänsten kan hjälpa barnet och familjen.

Sekretess

På grund av sekretess kan vi inte informera anmälaren om vad som händer i familjen, om inte familjen ger sin tillåtelse till det. Vi kan tala om att vi utreder barnets situation.

Anonym anmälan

Socialtjänsten är skyldig att utreda en anonym anmälan.

Hur gör du om du om du vill anmäla oro?

Kontakta socialtjänstens reception enligt kontaktuppgifter nedan och be om att bli kopplad till mottagningen barn och familj.

Vill du göra akut anmälan på kvällar, nätter, helger eller efter klockan 13 på dagen före röd dag ska du ringa till 112. Be om att bli kopplad till socialjouren i Dalarna.

Regler om anmälningsplikt finns i 14 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen

"Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen om Barnombudsman. Lag (2003:407)."

Barn och ungdomar kan även själva ta kontakt med en socialsekreterare.
Ring till socialtjänstens reception, 0248-70 220.

Även vuxna som blir utsatta för våld och övergrepp kan få råd och stöd eller hjälp. Hos oss arbetar socialsekreterarna med kvinnofrid. Dit kan kvinnor som blivit utsatta för våld och övergrepp vända sig.
Ring till socialtjänstens reception, 0248-70 220.

Barnahus

Barnahus i Dalarna är en samverkan mellan Åklagarkammaren i Falun, Polisen i Dalarna, socialtjänsten i samtliga Dalarnas kommuner genom Borlänge kommun, barn- och ungdomsmedicin i Dalarna samt barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna.

Samverkan mellan verksamheterna sker i Barnahus lokaler som syftar till att vara en trygg miljö för barn och unga som utsatts för våldsbrott, fridsbrott och sexuella övergrepp.

Om ett barn misstänks ha blivit utsatt för ett brott sker barnförhöret på Barnahus.

Samtalsstöd för barn som bevittnat våld och övergrepp

Det kan vara svårt för barn och ungdomar att prata om upplevelser av våld och övergrepp. De behöver därför få stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser.

Barn och ungdomar i Rättvik som upplevt våld och övergrepp erbjuds individuella samtal enligt trappanmodellen genom kommunens familjebehandlare.

Rättviks ungdomsmottagning

Det går att söka för vad som helst på ungdomsmottagningen, besöken är frivilliga och kostnadsfria. Rättviks ungdomsmottagning arbetar med individuell rådgivning, undersökning, behandling och utåtriktad verksamhet. På Rättviks ungdomsmottagning arbetar läkare, barnmorskor och kurator.

Kontakt

Vid larm till polis
Ring 112

Vid övriga ärenden till polis
Ring 114 14

Socialtjänstens reception
0248-70 220
Öppet klockan 8.30–16. Lunchstängt klockan 12–13.

Barnahus i Borlänge
0243-747 10

Rättviks ungdomsmottagning
0248-70 020

Information

Rättviks ungdomsmottagning

UMO – ungdomsmottagning på internet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.