Hälso- och sjukvård

b

Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvården på särskilda boenden för äldre.

Ansvarsfördelning kommun och Region

Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvården på särskilda boenden för äldre, korttidsboende och på gruppbostäder för funktionshindrade. Ansvaret är upp till nivå sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och fysioterapeut. Läkaransvaret har regionen.

Hemsjukvård​

Hemsjukvården i Rättviks kommun bedrivs dygnet runt under årets alla dagar. Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

För att vi ska kunna ge en god omvårdnad gör vi en vårdplanering innan en patient blir inskriven i kommunens hemsjukvård. Planeringen bör ske tillsammans med primärvård eller slutensjukvården. Vårdplanen anger vilka insatser som hemsjukvården ansvarar för.

Delaktig i vården

Vi vill att du och dina närstående ska vara delaktiga i den fortsatta vården. Målet är att du ska ha en god livskvalitet och kunna fortsätta leva ett självständigt liv.

När behovet upphör

När ditt behov av hemsjukvård upphör, skrivs du ut.

Om du behöver söka sjukvård igen

Om du behöver söka sjukvård på nytt, kontaktar du din vårdcentral.

Om behov av läkare uppstår, ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus för det.

  • Barn och ungdom ej fyllda 20 år: avgiftsfri vård
  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast eller fysioterapeut: enligt taxa.
  • Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet: enligt taxa..

För dig som är inskriven i hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler. Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

För dig som inte har hemtjänst, är det en maxavgift per månad enligt taxa.

Rehab

På rehabenheten i Rättviks kommun arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnast eller fysioterapeuter.

Kommunen har rehabiliteringsansvar för den som inte kan ta sig till vårdcentralen samt de som bor på kommunens särskilda boenden, gruppbostäder samt korttidsboende.

Vårt mål är att alla med bedömt behov ska erbjudas rehabiliteringsinsatser för att behålla eller öka sin aktivitets- och funktionsförmåga och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetsterapeuter, sjukgymnast eller fysioterapeuter kan göra hembesök för bedömning, behandling, utprovning, förskrivning av och träning med hjälpmedel, instruktion och handledning till personal och anhöriga samt bedömning för bostadsanpassning.

Hjälpmedel

Hjälpmedel kan vara många olika saker. Det kan vara en rullstol eller en rollator om du har gång- eller balanssvårigheter. Det kan vara en "påminnare", en almanacka eller en dosettkarusell om du har minnes-problem. Hjälpmedel provas ut efter behov och skrivs ut av arbets­terapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut.

En avgift tas ut för varje utskrivet hjälpmedel.

När du inte behöver ett hjälpmedlet längre ansvarar du själv eller dina närstående för att snarast återlämna det till rehabenheten. Hjälpmedlet ska vara väl rengjort när det lämnas tillbaka.
Kontakta rehabenheten och kom överens om tid och plats.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska

  • Se till att det finns rutiner som främjar en god och säker vård
  • Bedriva kvalitets- och säkerhetsarbete.
  • Ange vilken kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på hälso- och sjukvårdsverksamheten.
  • Se till att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt.
  • Utreda och anmäla allvarliga händelser till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, Lex Maria.

Anser du att du eller din närstående drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i samband med vård eller behandling, kan du anmäla detta till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen.

Kontakt

Rehabenheten
vardagar kl 8.00–8.45
0248-70 350

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
0248-70 610

Rättviks vårdcentral
0248-49 47 28

Folktandvården Rättvik
0248-49 47 75