Rättviks kommun
Rättviks kommun
2014-12-17

Oscar Fredriksson och Ola Granholm ansluter till Tillväxt och Tillsyn som förstudieledare

Tillväxt och Tillsyn – Vägen till hållbara lösningar –

Rättvik, Åre och Gotland har tillsammans med bransch-organisationerna Visita, LRF och Svensk Handel inlett en förstudie. Förstudiens syfte är att analysera utvecklings-möjligheterna för destinationsutveckling kopplat mot kommunernas/regionens myndighetsroll. Förstudien kommer att kännetecknas av innovationshöjd, juridik och företagsamhet kopplat till turism och besöksnäring.

För jobbet har avtal slutits med två erfarna projektledare med
specialkunskaper inom juridik och besöksnäringsutveckling: Oscar
Fredriksson och Ola Granholm.

Oscar Fredriksson

Oscar är utbildad jurist med gedigen erfarenhet om behovet av förenklings- och förändringsarbete inom kommunal förvaltning. Han har även ett omfattande internationellt kontaktnät och god insyn i det arbete som pågår inom bl. a. OECD när det gäller att effektivisera regelverk och tillsynsarbete genom ett mer näringslivsorienterat förhållningssätt. Han har tidigare arbetat med regelförenklings- och tillsynsfrågor vid Nutek, Näringsdepartementet och NNR.

”– Vi behöver modernisera myndighetsutövningen och komma bort från att arbeta i stuprör. Avgörande för en lyckad destinationsutveckling är att alla kommunens delar samspelar för att nå ett gemensamt mål.”

Ola Granholm

Ola är en flitigt anlitad projektledare med stor erfarenhet kring destinationsutveckling. Ola har arbetat med marknads- och omvärldsanalys på 1-3 AP-fonden innan han 2002 tillträdde som näringslivschef och turismansvarig på Orsa kommun.

Hans kunskaper inom kommunal verksamhet kopplat till besöksnäring kombineras med ett starkt engagemang i tillväxtfrågor, kommunikation och förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete. Det har inneburit många uppdrag för hans företag Framväxtbolaget från destinationsbolag, utbildningsföretag, kommuner, regioner och länsstyrelser.

”– En mer stödjande myndighetsutövning ökar företagens möjligheter att fokusera på sina kunder, ger destinationen bättre förutsättningar för tillväxt och sänker tröskeln för den unga generationens- och nya svenskars nyföretagande.”

För mer information om förstudien och Tillväxt och Tillsyn, kontakta våra förstudieledare!