2023-06-05

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har 2023-05-24 beviljat bygglov för tillbyggnad av skola på fastigheten Söderås 14:3, dnr B-2023-84, MOB § 56.

Kungörelse om bygglovsbeslutet har publicerats på Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beslutet och handlingar finns att tillgå hos miljö- och byggenheten, Vasagatan 1, telefon växel 0248‑70 000 eller via e-post miljo.bygg@rattvik.se.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov kan överklagas senast tre veckor efter kungörelsens publicering, det vill säga 2023-06-27.

Motivering till överklagan samt kontaktuppgifter, märkt ”Dnr B-2023-84” skickas till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Mer information

På sidan Protokoll kan du ta del av protokollet.