2023-04-17

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har tagit emot en ansökan om tillbyggnad av Söderås skola på fastigheten Söderås 14:3, adress Söderås Bäckgatan 26.

Då kretsen av berörda är svårdefinierad ges sakägare tillfälle att yttra sig om ansökan, enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen.

Eventuellt yttrande ska lämnas per post senast 2023-05-08 till:
Miljö- och byggenheten
795 80 Rättvik
eller via e-post senast samma datum till: miljo.bygg@rattvik.se.

Hänvisning ska då göras till ärendets diarienummer B-2023-84.

Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos miljö- och byggenheten, Vasagatan 1, Rättvik.