2023-03-14

Referat från kommunstyrelsen 14 mars 2023

Här följer ett referat från kommunstyrelsens(KS) möte den 14 mars 2023.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2022. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter bör den som bedriver socialtjänst varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.

Av kvalitetsberättelsen framgår det att under året har 46 klagomål inom vård och omsorg hanterats av förvaltningen. År 2021 uppgick antalet klagomål till 21. Förvaltningen bedömer att ökningen beror på att förvaltningen genomfört informationsinsatser kring möjligheten att registrera klagomål.

Även antalet avvikelser inom individ- och familjeomsorgen har ökat. Förvaltningen konstaterar att införandet av ett nytt rapporteringssystem har gjort att fler kan rapportera in avvikelser och bedömer även att informationsinsatsen kring införandet medfört fler inrapporterade avvikelser.

En enkät inom äldreomsorgen har genomförts. Enkäten har resulterat i att förvaltningen valt ut måltider som förbättringsområde 2023. För att kunna arbeta på ett bra sätt med förbättringar i dialog med de boende finns planer på att starta boenderåd på utvalda bostäder.

Kommunstyrelsen beslutade även att godkänna socialförvaltningens patient­säkerhets­berättelse. Eftersom kommunen bedriver vård i form av äldreomsorg är den också skyldig enligt lag att skriva en patient­säkerhets­berättelse. Syftet med berättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Uppföljning av socialförvaltningens kontrollpunkter enligt internkontrollplan 2022 rapporterades till kommunstyrelsen. Uppföljningen visar inga avvikelser och rapporteringen godkändes av kommunstyrelsen.

Motioner som behandlades

Flera motioner behandlades av kommunstyrelsen som sedan beslutas av kommunfullmäktige.

I en motion från Ylva Alm (V) föreslår hon att kommunen införskaffar regnbågsflaggor samt flaggar utanför kommunhuset i samband med arrangerande Pride-festivaler runtom i landet och vid andra tillfällen då det befinns lämpligt. Förvaltningen har fått i uppdrag ta fram riktlinjer för flaggning vid kommunens officiella flaggstänger. Motionen anses därmed behandlad.

Inge Östlund (SD) har i en motion föreslagit att tillståndsplikt för tiggeri ska införas i Rättviks kommun. Han anser att förbudet skulle minska negativa konsekvenser som följer i tiggeriets spår.

Sedan motionen skrevs har den nuvarande regeringen (Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) tillsammans med Sverigedemokraterna ingått det så kallade Tidö­avtalet. I avtalet finns en punkt där ett nationellt tiggeriförbud ska utredas. I utredningens uppdrag ska ingå att pröva för- och nackdelar med ett system med möjlighet till kommunala tiggeriförbud jämfört med ett nationellt förbud. Utredningen ska, oavsett ställningstagande, lägga fram ett författningsförslag som innebär tiggeriförbud i Sverige.

Eftersom regeringen vill införa ett nationellt tiggeriförbud föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår motionen.