2023-02-27

Nyheter från kommunfullmäktige 23 februari 2023

Kommunfullmäktiges klubba.

Här är en kort sammanfattning av några av frågorna som behandlades på kommunfullmäktiges agenda torsdagen den 23 februari.

Taxor

Sotningstaxa

Kommunfullmäktige beslutade om ändring av sotningstaxan i och med att moms tillkommer på nuvarande sotningstaxa. Beslutet gäller från 1 april 2023.

Taxa för upplåtelse av offentlig platsmark

Kommunen får enligt lag ta ut avgifter för användning av offentlig plats, om platsen står under kommunens förvaltning och polisen gett tillstånd till användningen.

Kommunen tar ut en ersättning i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till:

 • ändamålet med upplåtelsen
 • nyttjarens fördel av denna
 • kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen
 • övriga omständigheter

Då kommunen bedömer nyttjarens fördel av upplåtelsen får kommunen bland annat ta hänsyn till:

 • hur stort markutrymme upplåtelsen avser
 • platsens belägenhet
 • trafiksituation
 • beräknad normalvinst för den typen av rörelse
 • social hänsyn med flera

Dock får inte avgiften ställas i direkt relation till omsättning eller lönsamhet i det aktuella fallet.

Taxan skiljer i olika geografiska zoner eftersom hänsyn tagits till:

 • platsernas exponering mot genomfartstrafik
 • geografiska lägen och närområdesbilder
 • kommunens övriga användning av dem begagnande områden

Kommunen har vid utformandet av taxan även tagit hänsyn till förekomsten av riksväg 70 och dess påverkan på kommunen som genomfartskommun.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kommunstyrelsen förslag om en avgift på

 • 5 kronor per kvadratmeter och dag för zon 1
 • 1 krona per kvadratmeter och dag för zon 2
 • 50 öre per kvadratmeter och dag för zon 3

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Karta som visar zonerna 1 till 3.

Klicka på kartan för att öppna en större version av den.

Svar på motioner

Under kommunfullmäktigemötet behandlades ett antal motioner, bland annat om hängbron över Ore älv vid Stråbodarna som ansågs behandlad. Där hade kommunstyrelsen tidigare givit förvaltningen i uppdrag att kontakta Sveaskog för hängbrons framtid och eventuella huvudmannaskap.

Lyssna på kommunfullmäktige i efterhand

På sidan ”Kommunfullmäktige 23 februari 2023” kan du lyssna på sammanträdet från 23 februari 2023.