2022-09-16

Referat från kommunstyrelsen 13 september 2022

Här följer ett referat från kommunstyrelsens(KS) möte den 13 september 2022.

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla en inkommen motion (behandlas slutligen av kommunfullmäktige) om att inventera ödehus i kommunen. Det mynnar ut i ett kommande projekt för att kunna identifiera fastigheter som står tomma och inte nyttjas för bostadsändamål. På något sätt kan sedan fastighetsägarna kontaktas med information om att deras fastighet kanske är någons drömbostad. ”Ödehuset” kan kanske bli någons permanenta bostad och på så sätt få fler att bosätta sig i kommunen.

Ett förslag på tilläggsavtal för kollektivtrafiken gällande hela Dalarna utifrån den skatteväxling som gjordes 2019 är ute på remiss till Dalarnas kommuner. Tilläggsavtalet är ett förtydligande av tidigare avtal och inget nytt avtal. Slutgiltigt beslut om avtalet som KS godkände fattas av kommunfullmäktige under hösten.

Kommunrevisionen har under våren granskat kommunens arbete med tillgänglighet, service och bemötande. Mycket av detta regleras i förvaltningslagen och det är viktigt att kommunen arbetar efter den. En del av svaret till revisionen handlar om att vi under hösten 2021 genomförde Statistiska centralbyråns medborgarundersökning i Rättviks kommun. Vissa av frågorna berörde, bemötande, information och inflytande i kommunen. I undersökningen ställdes frågan om hur bemötandet var vid den senaste kontakten med en tjänsteperson. Där uppgav 85 procent att de hade blivit positivt bemötta. Rättviks kommun var bäst av de deltagande dalakommunerna och högre än rikssnittet på 81 procent. En annan av frågorna var – Hur tycker du det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter? Andelen positiva är 75 procent vilket var bäst av dalakommunerna och över rikssnittet på 68 procent.

Kommunstyrelsen föreslog även kommunfullmäktige att säga ja till att ingå samverkan kring ett regionalt HVB*-hem med inriktning missbruk och beroende. Syftet är att säkerställa bra vård samtidigt som vi kan möta utmaningarna kring kompetensförsörjning och ekonomi.

*HVB - Hem för vård eller boende