2022-03-28

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har tagit emot en ansökan om bygglov på fastigheten RÄTTVIK 3:3, Riksvägen 40 mellan stationshus och riksväg.

Ansökan avser tillfälligt lov för uppförande av försäljningsbod samt serveringsyta. Tillfällig toalettbyggnad avses placeras öster om stationshuset. Tidsperioden för lovet är 2022-06-15 – 2022-08-11.

Berörda sakägare ges tillfälle att yttra sig om ansökan, enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen. Eventuellt yttrande ska vara oss tillhanda senast 2022-04-14 och skickas till:

Rättviks kommun

Miljö- och byggenheten

795 80 Rättvik

eller till miljo.bygg@rattvik.se.

Hänvisning ska göras till ärendets diarienummer B-2022-92.

Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos miljö- och byggenheten.

Kontakt

Frågor om ärendet besvaras av byggnadsinspektör Nils Berglund, tfn 0248‑70 165, telefontid måndag–torsdag klockan 10–12.