2021-12-13

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har tagit emot en ansökan om bygglov för 72 meter hög telemast med tillhörande teknikbod på fastigheten DALBYN 97:1, nordväst om Gulleråsen.

Berörda sakägare ges tillfälle att yttra sig om ansökan, enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen.

Eventuellt yttrande ska vara oss tillhanda senast 2021-12-28 och skickas till:

Rättviks kommun
Miljö- och byggenheten
795 80 Rättvik

eller till miljo.bygg@rattvik.se.

Hänvisning ska göras till ärendets diarienummer B-2021-361.

Ansökan med tillhörande hand­lingar finns tillgängliga hos miljö- och byggenheten, Vasagatan 1 i Rättvik. För tillfället är spontan­besök inte möjligt så kontakta enheten för tidsbokning.

Kontakt

Frågor om ärendet besvaras av byggnadsinspektör Fredrik Bengs, 0248‑70 167, telefontid måndag–torsdag klockan 10–12.