2021-09-28

Stark delårsrapport för Rättviks kommun

Kommunstyrelsen i Rättviks kommun har lämnat en delårsrapport per den 31 juli.

Resultatet för delårsperioden är ett överskott på 36,9 miljoner kronor. Det var budgeterat att det för denna period skulle bli ett överskott på 7,8 miljoner kronor. Det goda resultatet beror till stora delar på högre skatteintäkter och på att förvaltningarna använt 10,8 miljoner kronor mindre än budgeterat. Resultatet påverkas till viss del av coronapandemin som både inneburit högre kostnader inom vissa områden och att viss verksamhet inte kunnat genomföras fullt ut.

Totalt resultat

Det budgeterade resultatet för hela året är ett överskott på 13 miljoner kronor. Kommunens prognos visar på 33 miljoner kronor i överskott. Precis som för delårsperioden så är det förändrade skatter som kraftigt påverkar resultatet positivt.

Underskott på förvaltningar

På helårsbasis är prognosen ett totalt underskott på -7,3 miljoner kronor mot budget för kommunens förvaltningar. Socialförvaltningens prognos står för -8,9 miljoner kronor. Det är enheten Stöd och omsorg inom socialförvaltningen som prognostiserar den största avvikelsen med -10,3 miljoner kronor. Socialförvaltningens underskott vägs till viss del upp av överskott inom andra kommunala verksamheter.

Gammalt underskott

Rättviks kommun har 5,9 miljoner kronor kvar av ett gammalt underskott från 2019 att återställa. Med det prognostiserade resultatet för 2020 kan underskottet återställas och de finansiella målen för 2021 uppnås med god marginal.

Kommunens bolag

Även kommunens bolag redovisar goda resultat för delårsperioden.

  • Rättviks kommun Kommunhus AB redovisar ett överskott på 34,6 miljoner kronor. Detta beror till stor del beror på försäljningen av delar av kommunens fjärrvärmenät 2020.
  • Rättviks Fastigheter AB redovisar ett överskott på 4,0 miljoner kronor.
  • Rättviks Vatten och Avfall AB redovisar ett underskott på -1,8 miljoner kronor för delårsperioden. Detta är delvis planerat.

Kontakt

Jonny Jones, kommunstyrelsens ordförande
0248-70 250