2021-08-31

Referat från kommunstyrelsen 31 augusti 2021

Här följer ett referat från kommunstyrelsens möte den 31 augusti 2021.

Kommunstyrelsen beslutade att ge ett planuppdrag för en fördjupad översiktsplan för Rättvik-Vikarbyn. Den fördjupade översiktsplanen för Rättvik-Vikarbyn ska:

  • ge en samlad beskrivning av förutsättningar och olika intressen
  • visa den mest lämpliga användningen av land- och vattenmiljöer och hur den fysiska planeringen bör förhålla sig till och nyttja dessa värden
  • vägleda och underlätta efterföljande planeringen
  • ange kommunens riktning för en hållbar utveckling och ett hållbart nyttjande av resurser

Den fördjupade översiktsplanen har en planeringshorisont fram till år 2040 med utblickar till 2050 i frågor som rör exempelvis klimat samt barn och unga.

Kommunstyrelsen beslutade om att bifalla medborgarförslaget om underhåll av offerstenen i Altsarbyn. Detta ska göras i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna eftersom det är en fornlämning.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den länsövergripande överenskommelsen om samverkan mellan kommuner och region i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år.

Från och med nästa år kommer delårsbokslutet att genomföras per den 31 augusti för att kunna samordna de interna processerna på ett bättre sätt och harmoniseras bättre med de kommunala bolagen.

Följande ärenden går vidare till kommunfullmäktige 11 november:

  • Svar på två motioner – Utveckla Rättvik outdoor samt Kompensation för ersättare
  • Svar på två medborgarförslag – Visselblåsarfunktion och Vandringsled längs Siljans strand
  • Bildande av verksamhetsområde för allmänt VA (vatten och spillvatten, ej dagvatten) i Backa
  • Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda