2020-01-20

Kungörelse

Följande detaljplaner (dp) inom Rättviks kommun, Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2019:

  • Dp för Lerdal 15:32 Fyrklöverns stugby vann laga kraft 2019-04-23
  • Dp för del av Rättvik 1:21 Sibylla parkeringen vann laga kraft 2019-09-23
  • Dp för Lerdal 14:50 och del av 62:36 m.fl. Lissbrändan etapp 4 vann laga kraft 2019-09-23

Den, som vill ha ersättning för skador som åsamkas av ovanstående detaljplaner måste enligt 14 kap. plan- och bygglagen, väcka talan vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid.

Kommunstyrelsen
Rättviks kommun