Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-02-07

Inbjudan till förnyad granskning om detaljplan för fastighet Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby)

Förslag till detaljplan Fyrklöverns stugby, fastighet Lerdal 15:32 finns nu ute för en förnyad granskning då felaktigheter i planhandlingarna har påträffats och vissa justeringar har gjorts efter inkomna synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att stycka av befintliga stugor inom området till fristående fastigheter. Planen gör det också möjligt att bygga ut stugorna. Söder om stugbyn, inom ett idag obebyggt område nära slalombacken, ges möjlighet att uppföra ett antal nya friliggande småhus.

Titta på förslaget

Du kan ta del av förslaget från 7 februari till 6 mars 2019 på "Förnyad granskning om detaljplan för fastighet Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby)". Förslaget finns även tillgängligt på kulturhuset och i kommunhuset, Vasagatan 1. Den som inte framfört sina synpunkter senast granskningstidens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Välkommen med dina synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligen till Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
eller till mark.plan@rattvik.se senast 6 mars 2019.