Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-04-20

Rättviks kommun är nominerad till Sveriges eHälsokommun 2018!

Tack vare ett bra lagarbete med samverkan mellan olika förvaltningar, duktiga medarbetare och engagerade brukare är Rättvik en av fem utvalda kommuner.
Den 24 april tillkännages under högtidliga former om Rättviks kommun vunnit den prestigefyllda utmärkelsen. Målet för socialförvaltningens lovordade arbete är att alla i Rättvik ska ha en chans att bli digitala medborgare. 

– Det är fantastiskt roligt att vara nominerade! Jättefin "cred" för det arbete som vi med små medel gjort och gör i vår strävan att lyfta enskilda individer till högre självständighet, säger Lena Fröyen. Lena arbetar som förvaltningschef vid Rättviks kommuns socialförvaltning.

– Ledorden för oss i vår digitalisering är att brukarna ska ges möjligheter och makt att själv bestämma över och forma sitt liv. Om vi vinner priset kommer vi fira stort med medarbetare och brukare som gjort vår digitalisering möjlig, säger Lena.

Samverkan är en framgångsfaktor

En framgångsfaktor är den samverkan som bedrivs mellan flera förvaltningar inom Rättviks kommun. It-enheten, barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsutvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen samarbetar för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för den enskildes digitala vardag.

Till exempel när en elev inom särgymnasiet tar studenten och personal på kommunens LSS-bostäder ska ”ta över stafettpinnen”.

Samarbete med Mora folkhögskola

Bra samarbete med Mora folkhögskola sedan några år. Samarbetet påbörjades med den nationellt sökbara utbildningen ”Anpassad It-vägen till digital delaktighet”. Till den utbildningen bistod Rättvik med personal som utbildades till stödpersoner så att deltagarna kunde få hjälp och stöttning på hemmaplan.

Nu till våren 2018 startar nästa samarbete med Mora folkhögskola. Detta projekt heter Digi-JAG. Målet är att ta fram en lärplattform för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, vilken ska prövas i Rättviks kommun.

Säkerställa likvärdig service, resursfördelning och inflytande

– Lika viktig som digitaliseringen är för oss, lika viktig är tillgängligheten, säger Gunilla Klingh, verksamhetschef vård och omsorg.

– Arbetet med digitalisering och e-hälsa vill vi att ska utvecklas utifrån såväl jämställdhets- som jämlikhetsperspektiv för att säkerställa likvärdig service, resursfördelning och inflytande. Vi vill säkerställa att alla förstår och är med ”på banan” – såväl brukare som medarbetare. Det är ju inte enbart vi själva som digitaliserar oss utan samhället i stort är redan en digitaliserad värld, menar Gunilla.

Främja inflytande och delaktighet

Juryn för Sveriges eHälsokommun 2018 vill premiera kommuner som tagit stora utvecklingssteg eller gjort andra särskilt berömvärda insatser under året. De tittar även på resultaten som uppnåtts med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Vid bedömningen av utmärkelsen läggs i år särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren. Juryn består av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för delaktighet, Vårdförbundet, Föreningen Sveriges Socialchefer och Vitalis.

Underlätta för människor

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2018 delas ut till den kommun som bäst använt "digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet."

Citatet kommer från regeringens och SKL:s gemensamma e-hälsovision där målet är att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen inom e-hälsoområdet.

Rättvik är ett föredöme för andra kommuner

Rättviks kommun blev 2016 tillfrågade av Myndigheten för delaktighet att bistå med erfarenhetsspridning av den modell vi använder för att öka den digitala delaktigheten. Rättvik bidrog med föreläsare och en handledning av den modell som Rättviks kommun använder. Målet var att ge mer kunskap om hur teknik kan användas som kognitivt stöd, så att implementering av välfärdsteknik kan underlättas i andra kommuner.

– Rättviks kommun tar emot studiebesök där andra får tips och inspiration om införande av digitalisering. Vi medverkar i en ”kom igång” film på MFD:s (Myndigheten för delaktighet) webbplats och framförallt, så har vi brukare som är ute och föreläser om hur deras vardag har förbättrats tack vare olika digitala lösningar, berättar Gunilla Klingh.

Hur arbetar vi i Rättviks kommun med digital delaktighet?

Förra årets brukarundersökning går att läsa i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Undersökningen visade att brukarnas upplevelse av inflytande går stadigt uppåt. I Rättviks kommun var upplevelse av inflytande 96 %, att jämföra med andra liknande kommuner som har ett värde på 73 %.

Hur arbetar vi i Rättvik med digital delaktighet i praktiken? Här kommer några exempel.

 • Datorer och surfplattor är självklara redskap för att öka självbestämmandet hos brukarna och finns inom både äldreomsorg och LSS verksamheter.
 • Kompetens och kompetensutvecklingsplaner säkerställs på alla nivåer i verksamheterna. Det finns numera ”teknik-coacher” inom alla verksamheter.
 • På biblioteket erbjuds olika aktiviteter för att medverka till en ökad digital delaktighet.
 • Program anpassas för att brukarna på egen hand ska kunna mejla sina familjer och vänner, kunna förstå och ha ordning på sin ekonomi och själv söka kunskap som behövs i vardagslivet.
 • Processen med att öka den digitala delaktigheten i kommunen är politiskt förankrad.
 • Rättviks kommun arbetar fokuserat med de 17 globala målen för hållbar utveckling (mer information på globalamålen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och hållbarhetsmål inom socialförvaltningen är bland annat jämlikhet, tillgänglighet och jämställdhet.
 • Numera finns trådlös uppkoppling på alla kommunens dagliga verksamheter, samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen samt LSS-bostäder. LSS är förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • VR-glasögon finns inom äldreomsorgen och framförallt demensvården som stöd för minnet. VR är en förkortning för engelskans virtual reality. Man kan översätta det till ”datorsimulerad verklighet”.
 • Vi skapade en dataverkstad. Där får brukarna efter eget intresse och behov arbeta med datorer, surfplattor och andra elektroniska tjänster. Det har lett till ett ökat samarbete kring hjälpmedel och digital teknik.
 • Ett appcafé startades på kommunens bibliotek. Personer från olika förvaltningar är med och pratar om applikationer och det ges fina möjlighet till bra kompetensöverföring. Olika teman på applikationer som tagits upp är kommunikation, hälsa och tid samt struktur. Arbetet med detta fortgår löpande och möjliggör förnyade arbetssätt.
 • Brukarnas egna initiativ och behov uppmärksammas och underlättas. Ett exempel är att sociala medier nu kan användas på en LSS-bostad. Det gjordes möjligt tack vare att vi tog fram en samtyckesblankett som gjordes i pictogrambilder. Där fick brukarna och personal på LSS-bostaden tillsammans med föräldrar och gode män, skriva under för att alla ska veta vad som gällde i gruppen. Brukarna kan dela med sig om vad de gör på dagarna till vänner och anhöriga.
 • En app används för att ge valmöjligheter kring måltider. Tidigare styrdes detta av personalen som föreslog mat. Nu arbetar vi istället med en applikation där de på ett enkelt sätt med hjälp av symboler kan välja maträtter och på ett enkelt sätt se hur de ska tillagas.
 • Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har också fokus varit att öka inflytandet för kommunens medborgare. Via en e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd kan sökande ges möjlighet att få information om sitt ärende dygnets alla timmar och kan välja att använda dator, surfplatta eller smartphone för att nå tjänsten.

En hedrande nominering

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKL, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Vitalis presenterar sig som "Nordens ledande eHälsomöte. På Vitalis möts aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg." Under den stora konferensen och mässan i Göteborg så är en av höjdpunkterna den prestigefyllda utdelningen av priset Sveriges eHälsokommun.

Vi håller tummarna för Rättvik den 24 april!

Filmtips!

Samarbetet mellan Rättviks kommun och Myndigheten för delaktighet (MFD) har bland annat lett fram till en utbildningsfilm som finns på MFD:s webbplats. I filmen berättar brukare och personal om vilka möjligheter digital teknik ger. På MFD:s webbplats kan du se filmen Digital teknik och delaktighet - kom igång med arbetet!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster