Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-03-06

Nu är miljöutredningen för Nyhedsskolan klar

I dag har en oberoende konsult redovisat en sammanfattning av den miljö- och fastighetstekniska besiktning som nyligen gjorts på Nyhedsskolan. Konsulterna konstaterar att ingen hälsofara finns för personal och elever på skolan. Däremot finns det ett antal anmärkningar som bör åtgärdas gällande fastigheten. En handlingsplan med åtgärder tas nu fram utifrån dagens redovisning.

Under 2017 framfördes det kritik gällande inomhusmiljön vid Nyhedsskolan. Efter ett möte mellan RFAB (Rättviks fastigheter AB), miljökontoret, verksamhetsansvarig och politiker beslutades det att en oberoende entreprenör skulle utföra en större miljöutredning på skolan. Detta för att utreda om det fanns problem i inomhusmiljön. Mätningar och åtgärder har även tidigare gjorts i skolan men nu skulle skolan kontrolleras ytterligare. En punktlista med tidigare åtgärder och kontroller gällande Nyhedsskolan redovisas i slutet av denna text.

Redovisning vid gemensamt möte

Statusbesiktningen gällande Nyhedsskolan presenterades vid ett möte i dag tisdagen den 6 mars 2018. Utredningen presenterades då av en oberoende entreprenör vid ett gemensamt möte för fastighetsägaren RFAB, ordförande för bildningsutskottet, miljökontoret, verksamhetsansvariga och representanter från föräldraföreningen.

Ett antal fastighetstekniska åtgärder har föreslagits av konsulterna och de förslagen värderas nu av kommunen och fastighetsbolaget RFAB. Utifrån detta görs nu en åtgärdsplan i dialog med skolan. Vissa åtgärder kan göras redan denna vecka medan annat kräver en djupare analys för beslut.

Mer information om konsulternas besiktning, beslutade åtgärder samt handlingsplan kommer i slutet på veckan som en text här på kommunens webbplats rattvik.se.

Tidigare åtgärder

Här nedan redovisas en punktlista med uppgifter om vad fastighetsbolaget RFAB (Rättviks fastigheter AB) tidigare gjort för att kontrollera och förbättra inomhusmiljön på Nyhedsskolan.

• Sedan hösten 2012 har en oberoende entreprenör genomfört filterbyten och service på ventilationsaggregaten på skolan.
• Under 2013 genomförde man byte av samtliga filter på till- och frånluftsventilation. Innan bytet användes filterklass 5 på till- och frånluftsventilationen. Efter bytet används filterklass 7 (tätare filter) på tilluften och klass 5 på frånluften.
• Alla eventuella stillastående avbrott på ventilationen är sedan 2013 planerade avbrott.
• Filterbyte och service sker rutinmässigt efter pollensäsongen på våren och efter lövfällning på hösten.
• OVK (obligatorisk ventilationskontroll) gjordes under 2013 på skolan och även under våren 2017. De punkter som behövdes åtgärdas enligt OVK blev då åtgärdade.
• Under 2016 genomfördes ett nationellt tillsynsprojekt gällande inomhusmiljön i Sveriges skolor. Nyhedsskolan deltog i projektet. Med utgångspunkt från resultaten gjordes vissa temperaturjusteringar för att optimera luftkvalitén.
• Vid 2016 års slut upptäckte man att när aggregaten stannade för natten fanns en viss luftvandring mellan grunden och lokalerna. Det bestämdes då att ventilationen skall gå dygnet runt för att slippa denna luftvandring.
• Under våren 2017 genomfördes indikationsmätning genom DNA-sekvensering i de olika klassrummen. Mätningarna visade ingen onormal förekomst av mikroorganismer.

Kontaktpersoner

Gällande fastigheten:
Björn "Ebbe" Evbjer, ebbe.evbjer@rattvik.se, telefon 0248-70 007
VD vid Rättviks Fastigheter AB (RFAB)

Gällande skolverksamheten:
Lars Kratz, lars.kratz@rattvik.se, telefon 0248-70 205
Chef för barn- och utbildningsförvaltningen, Rättviks kommun

Gällande provsvar på inomhusmiljön:
Jonny Gahnshag, jonny.gahnshag@rattvik.se, telefon 0248-70 164
Chef för samhällsutvecklingsförvaltningen, Rättviks kommun

Gällande politiska beslut:
Joanna Stridh (C), joanna.stridh@rattvik.se, telefon 0248-70 640
Ordförande för bildningsutskottet, Rättviks kommun