Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-02-19

Inbjudan till samråd - översiktsplan för Rättviks kommun 2030

Långbryggan i Rättvik

Långbryggan. Foto: © Nina Eriksson

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Rättviks kommun. Syftet med samrådet är att samla in ytterligare kunskap, förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning.

En översiktsplan ska vara en långsiktig inriktning för utvecklingen i kommunen och särskilt den fysiska miljön. Översiktsplanen för Rättviks kommun ska ge vägledning för beslut om hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030.

Till planen hör också en LIS-plan (LIS är en förkortning av landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som visar områden inom kommunen där särskild möjlighet ska ges för att utveckla områden och bygga vid vattnet.

Det samrådsförslag som nu finns framtaget är just ett förslag till översiktsplan. Under samrådet ges tillfälle för dialog med medborgare och remissinstanser.

Välkomna att lämna synpunkter!

Samråd

Samrådet pågår under perioden 19 februari till 23 april 2018. Under samrådstiden finns förslaget till ny översiktsplan att läsa på Översiktsplan för Rättviks kommun 2030 eller via länkarna nedan.

Samrådsförslaget finns även att ta del av på kulturhuset i Rättvik, på biblioteksfilialerna i Boda och Furudal samt i kommunhusets reception.

Den som har synpunkter på förslaget kan under samrådstiden framföra dessa skriftligen.

Välkommen på öppet hus!

Kommunen bjuder in till öppet hus då det kommer att finnas möjlighet att ta del av översiktsplanens innehåll och att träffa kommunens politiker och tjänstemän för att diskutera hur man vill att Rättviks kommun ska utvecklas.

Platser och tider för öppet hus:

  • Furudal: 15 mars klockan 17-20, Orestrand, samlingssalen (Strandvägen 12)
  • Rättvik: 20 mars klockan 17-20, Kulturhuset (Storgatan 2)

Representanter för kommunen är även beredda att delta på andra organisationers möten, stämmor etc för att kort informera om vad planen innebär, hur den påverkar och exempel på förslag i den. Kontakta nedanstående personer om ni önskar vår medverkan på ert möte.