Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Tillsynsplan

Enligt 17 kap § 30 alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för tillsynen av den som fått tillstånd. Kostnaden för tillsynen tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-16 (se under rubriken "Serveringstillstånd").

Tillsynen ska alltid ske två och två av säkerhetsskäl och för att kunna bestyrka uppgiften i inspektionsrapporten. Efter genomförd tillsyn ska särskilt tillsynsprotokoll fyllas i.

Tillsynen kan delas in i förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn

Den förebyggande tillsynen är mycket viktig och ska bedrivas bland annat i form av information till blivande tillståndshavare och erbjudanden om utbildningstillfällen. Ett informationsmaterial ska också framställas i syfte att förebygga problem genom att krögarna vet vad som gäller.

Den inre tillsynen avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter såsom Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten samt rapporter avseende andra myndigheters restauranginspektioner, exempelvis Räddningstjänsten och Miljöförvaltningen. Företagens försäljningssiffror undersöks genom kontroll av den årliga restaurangrapporten från tillståndshavarna.

Den yttre tillsynen innebär kontroll av att alkoholserveringen sker i enlighet med tillståndet och gällande lag. Denna tillsyn förutsätter inspektion kvälls- och nattetid, särskilt under veckosluten. Bedömning ska göras av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering inte sker till minderåriga etc. En del av den yttre tillsynen är riktad tillsyn innebärande kontroll av till exempel kassa- och bokföringsrutiner, arbetstillstånd med mera.

Denna kontroll genomförs tillsammans med andra myndigheter (polis, Skatteverket, länsstyrelsen, räddningstjänsten), som var och en granskar utifrån sin kompetens. Även övervakning av marknadsföringen ingår i den yttre tillsynen.

Den yttre tillsynen ska bedrivas enligt följande gradering:

Mycket låg prioritet

Mycket låg prioritet får de tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap och där inget är känt om störningar från verksamheten. Kommunen väljer att endast ha telefonkontakt med tillståndshavaren och/eller gör ett socialt tillsynsbesök.

Observera att kommunens alkoholpolitiska program och riktlinjer kanske säger att alla tillståndshavare ska få ett besök per år.

Låg prioritet

Låg prioritet får de tillståndshavare som har festvåningsrättigheter och som vänder sig till olika slutna sällskap eller är en restaurang med serveringstillstånd till allmänheten med hög kostnadsbild där i huvudsak familjer och äldre gäster är restaurangens besökare.

  • Låg alkoholförsäljning.
  • Inget nöjesutbud.
  • Inga kända störningar.

Kommunen väljer att besöka restaurangen en gång per halvår.

Hög prioritet

Hög prioritet får de tillståndshavare som har tillstånd för allmänheten och där det finns kända störningar.

  • Restauranger som vänder sig till unga vuxna
  • Matrestaurang med hög alkoholförsäljning
  • Nöjesutbud förekommer tillfälligt eller under viss period

Kommunen väljer att besöka restaurangen tre gånger per halvår med prioritering under viss period. Samordnad tillsyn med annan myndighet 1 gång per halvår.

Mycket hög prioritet

Mycket hög prioritet får de tillståndshavare som har tillstånd för allmänheten och med ett återkommande nöjesutbud för unga eller för vuxna.

  • Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning.
  • Återkommande störningar

Kommunen väljer att besöka restaurangen fem gånger per halvår. Samordnad tillsyn sker två gånger per halvår.

Utifrån ovanstående kan de olika tillsynsobjekten beskrivas.

Tillsynsplanen ingår i kommunens riktlinjer där planens mål och syfte klargörs samt hur planen ska utvärderas och följas upp.

Kontakt

Alkoholhandläggare
Jennie Prans
0248-70 208

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik